Zoekgebieden voor wind en zon

Bij de Concept-RES hoorde een eerste kansenkaart voor mogelijke zoekgebieden voor windturbines en zonnevelden in de Regio Holland Rijnland. Een zoekgebied betekent dat een gemeente de kansen voor een mogelijke locatie voor windturbines of zonnevelden wil onderzoeken samen met inwoners en andere belanghebbenden. Er staat dus nog niets vast over locaties, aantallen windturbines of zonnevelden of hoogtes van windturbines.

Met name inwoners van Aarlanderveen maakten zich grote zorgen over de mogelijke plaatsing van windturbines langs de N231 vanwege het cultuurhistorisch waardevolle landschap in Aarlanderveen. Het College heeft daarom geconcludeerd dat het niet gepast is windturbines te plaatsen in een cultuurhistorisch landschap en heeft dit zoekgebied geschrapt. Als alternatief zoekgebied is het ICT-PCT terrein in Boskoop/Hazerswoude Dorp toegevoegd.

Zoekgebieden RES 1.0

Bij de RES 1.0 is een nieuwe kaart met zoekgebieden gepubliceerd. In gemeente Alphen aan den Rijn werd voor windturbines en zonnevelden vooral ruimte gezocht langs de N11 en op het ITC/PCT-terrein bij Hazerswoude-Dorp en Boskoop.

De gemeenteraad heeft op 24 juni 2021 besloten dat alle zoekgebieden uit de RES 1.0 op Alphens grondgebied komen te vervallen. Dit betekent dat we opnieuw zoekgebieden gaan vaststellen. Hierover gaan we actief in gesprek met inwoners, dorpsoverleggen en belangengroeperingen. De gemeenteraad stelt de kaders op waaraan zoekgebieden moeten voldoen.

Uitspraak Raad van State over windturbines

Na vaststelling van de RES 1.0 door de raad, heeft de Raad van State op 30 juni 2021 een uitspraak gedaan over de bestaande, landelijke normen voor het plaatsen van windturbines. Deze normen bepalen hoeveel geluid een windmolen mag maken en hoeveel licht deze mag weerkaatsen. De Raad van State heeft gezegd dat het kabinet een milieubeoordeling moet opstellen voor windturbines (vanaf 3 turbines) om afstandsnormen te bepalen die we als gemeente moeten hanteren. Zolang het kabinet geen extra onderzoek naar de milieueffecten van windturbines heeft gedaan, mag een gemeente de bestaande, landelijke normen niet meer toepassen. Als gemeente Alphen aan den Rijn wachten we deze landelijke normen af voordat wij als gemeente lokale kaders gaan opstellen.