Sociaal domein

Het traject van de aanbestedingen en subsidies van het sociaal domein 2021 en 2022 is gereed. De contracten voor Inburgering, Ondersteuning, Hulpmiddelen en Huishoudelijke hulp zijn op 1 januari 2022 ingegaan. De subsidies Preventie en Voorschoolse Educatie zijn 1 juli 2021 van start gegaan.

Op 1 januari 2023 gaan de contracten Ondersteuning met wonen en Opvang in. Hier bereiden we ons nu op voor. In het onderstaande overzicht staat de planning hiervan.

Overzicht activiteiten

Datum

Onderwerp Stukken
Februari t/m mei 2022

Dialoogtraject Ondersteuning met wonen
De aanmelding en communicatie verloopt via Negometrix.

 
Februari t/m april 2022

Dialoogtraject Opvang
Zie bijlage voor ‘dialoogtraject Opvang’ voor aanpak en proces.

Dialoogtraject Opvang
Verslag startbijeenkomst opvang
Verslag ontwikkelagenda opvang
8 februari en 5 april 2022 Klankbordgroep Ondersteuning met wonen en Opvang

Verslag klankbordgroep 8 februari 2022

 

Activiteiten 2021

Datum

Onderwerp Stukken
21 december 2021

Strategiedocument Ondersteuning met wonen en Opvang 2023 Rijnstreek

Strategiedocument Ondersteuning met wonen en Opvang 2023 Rijnstreek
20 december 2021

Marktconsultatie inhoud Cliënt-ervaringsonderzoek sociaal domein Rijnstreek

 • Aanleiding opdracht en uitgangspunten
 • Inhoud opdracht en mogelijkheden om vragen te stellen
November/December 2021 Marktconsultaties inkoop taken maatschappelijke zorg Holland Rijnland 

Uitnodiging marktconsultaties inkoop taken maatschappelijke zorg Holland Rijnland (pdf, 259 kB)

Verkenning van bekostiging op regionaal en subregionaal niveau (pdf, 792kB)

 

Datum

Onderwerp Stukken
1 Juli 2021 Ingangsdatum Subsidieverlening Preventie    
1 Juli 2021   Ingangsdatum subsidieverlening Voorschoolse Educatie(VE), Leesbevordering en ouderbetrokkenheid    
April 2021

Startbijeenkomst Regionale Toegang

Deze startbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 13 april 2021. Deze bijeenkomst was voor medewerkers die werkzaam zijn in de toegang tot ondersteuning en zorg binnen de gemeenten in Holland Rijnland.
Onderwerpen waren:

 • Ontwikkelingen Maatschappelijke Zorg in Holland Rijnland
 • Blik op de toekomst: toegang tot regionaal BW en MO vanaf 2023
In de Rijnstreek (Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem) zal de integrale toegang per 2022 worden uitgevoerd door de uitvoerder van de nieuwe Opdracht Ondersteuning, waarvoor nu nog een aanbesteding loopt. Daarom kan pas per 2022 worden gekeken hoe de toegang tot regionale voorzieningen kan worden ingeregeld.

 

Link naar verslag
April 2021

Aanbesteding Wmo Hulpmiddelen

De aanbesteding Wmo Hulpmiddelen is gepubliceerd op 13 april 2021. De aanbestedingsdocumenten zijn te vinden op Negometrix.

Alle communicatie met betrekking tot deze aanbesteding verloopt vanaf nu via Negometrix

 
Maart
2021

Aanbesteding Huishoudelijke Hulp

De aanbesteding Huishoudelijke Hulp is gepubliceerd op 18 maart 2021. De aanbestedingsdocumenten zijn te vinden op Negometrix. Alle communicatie met betrekking tot deze aanbesteding verloopt vanaf nu via Negometrix.
 
Februari 2021

Aanbesteding Ondersteuning

De aanbesteding Ondersteuning is gepubliceerd op 25 februari 2021. De aanbestedingsdocumenten zijn te vinden op Negometrix.

Alle communicatie met betrekking tot deze aanbesteding verloopt vanaf nu via Negometrix.

Gemeentelijke kaders Sociaal Domein van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem:

 

 

 

 

Januari 2021

Laatste marktconsultatie Ondersteuning

Deze marktconsultatie heeft plaatsgevonden op 25 januari 2021.

Aanmelden voor netwerken

Vragen en antwoorden marktconsultatie ondersteuning 25 januari 2021 (pdf, 36 kB)
December 2020 – 
Januari 2021
 

Schriftelijke consultatie: Herzieningsclausules opdracht Ondersteuning

Een gevolg van het later aanbesteden van de opdracht Ondersteuning met wonen is dat een aantal elementen van de opdracht Ondersteuning nog niet kunnen starten. Om dit wel in 2022 onderdeel te laten zijn van de opdracht ondersteuning willen we 2 herzieningsclausules opnemen in de overeenkomst. In de schriftelijke consultatie stellen we een aantal vragen over de kansen en risico’s van deze herzieningsclausules in de opdracht Ondersteuning.

De schriftelijke consultatie is gehouden van 15 december 2020 tot 4 januari 2021.

 

 

Activiteiten 2020

Datum

Onderwerp Stukken
December 2020

Derde marktconsultatie Ondersteuning en Ondersteuning met wonen

De marktconsultatie heeft op 14 december 2020 plaatsgevonden. Onderwerp waren:

 • De landelijke en regionale ontwikkelingen en impact op de aanbesteding
 • Budgetonderzoek
 • Monitoring en verantwoording

Beantwoorden vragen marktconsultatie 14-12-2020 (pdf, 104 kB)

Contactgegevens aanbieders (pdf, 64 kB)

Verslag marktconsultatie 14-12-2020 (pdf, 783 kB)

Bijeenkomst 14-12-2020 (YouTube)

November 2020

Consultatie sturingsarrangement opdracht Ondersteuning 

De Rijnstreekgemeenten vinden het belangrijk dat haar uitvoerders optimaal gericht zijn op het bijdragen aan maatschappelijke effecten. Daarbij gaat het over een aantal vragen:

 • Doen we de goede dingen?
 • Doen we de dingen goed?
 • Hoe weten we dat?

De vragenlijst kan niet meer worden ingevuld. De uitkomsten worden verwerkt en getoetst tijdens de marktconsultatie op 14 december 2020. 

Bij de beantwoording van de vragen heeft u het document concept doelenuitwerking.pdf (103 kB) nodig.
Oktober 2020

Verdiepend gesprek Monitoring en verantwoording

Op 28 oktober is een verdiepend gesprek gehouden over monitoring en verantwoording met 6 aanbieders. De aanbieders hebben ons verzocht hier een schriftelijke consultatie van te maken.

 
 

Schriftelijke consultatieronde over perceel 2 Ondersteuning met wonen

Deze schriftelijke consultatieronde is van 19 tot 28 oktober 2020 gehouden.

 
Oktober 2020

Tweede marktconsultatie Ondersteuning en Ondersteuning met wonen

Onderwerp:

⦁    Toegang als onderdeel van perceel 1 Ondersteuning
⦁    Betaling en contractvorm perceel 2 Ondersteuning met Wonen
⦁    Proces van monitoring en verantwoording

De marktconsultatie is op 19 oktober 2020 online gehouden. De uitkomsten van deze schriftelijke consulatie nemen wij mee in de marktconsulatie van 14 december 2020.

Voor vragen kunt u contact opnemen via: sociaaldomein2021@alphenaandenrijn.nl.

Vragen marktconsultatie 19-10-2020.pdf (70 kB)

Bijeenkomst 19-10-2020 (YouTube)

Verslag bijeenkomst 19-10-2020 (pdf, 163kB)

September 2020

Eerste marktconsultatie Ondersteuning en Ondersteuning met wonen.

Onderwerp:

 • Terugblik: waar waren we mee bezig
 • De inhoud van de (gewijzigde) opdracht
 • Impact van het coronavirus (kansen/uitdagingen)

De Rijnstreekgemeenten hebben deze marktconsultatie op 14 september 2020 online gehouden.

Vragen eerste marktconsulatie 14-9-2020.pdf (60 kB)

Antwoorden mentimeter Corona.pdf (1MB)

Bijeenkomst 14-9-2020 (YouTube)

Verslag bijeenkomst 14-9-2020 (pdf, 159 kB)

 

Aanbesteding Inburgering Onderwijs-route MBO

Op 15 september 2020 heeft het samenwerkingsverband Holland Rijnland de aanbesteding Inburgering gepubliceerd. De Rijnstreek gemeenten (Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop) zijn aangesloten bij deze aanbesteding voor de Onderwijs-route MBO. De documenten zijn te vinden op Tenderned.

Vragen over deze aanbesteding kunnen worden gericht aan info@servicepunt71.nl.

 
 

Aanbesteding Inburgering B1 en Z -leerroute

De aanbesteding Inburgering voor de B1-leerroute en de Z-leerroute is gepubliceerd op 14 september 2020. De aanbestedingsstukken zijn te vinden op Negometrix  

Vragen over deze aanbesteding kunnen worden gestuurd naar inkoop@alphenaandenrijn.nl.

 
  Subsidieregeling Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid

Geïnteresseerde partijen kunnen een subsidieaanvraag indienen voor één of meerdere deelsubsidies in het kader van de Subsidieregeling Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid Gemeente Alphen aan den Rijn 2021. Informatie over de (deel)subsidies en het aanvraagproces vindt u in de Subsidieuitvraag. Tot en met 16 september konden geïnteresseerde partijen vragen stellen over de Subsidieuitvraag Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid Gemeente Alphen aan den Rijn 2021.

Subsidieuitvraag (pdf)

Aanvraagformulier subsidie (docx)

Subsidieregeling (Overheid.nl)

Nota van Inlichtingen (pdf) 

 

Subsidieuitvraag Preventie

Geïnteresseerde partijen kunnen een subsidieaanvraag indienen voor één of meerdere deelsubsidies in het kader van de Subsidieregeling Preventie Gemeente Alphen aan den Rijn 2021. Informatie over de (deel)subsidies en het aanvraagproces vindt u in de Subsidieuitvraag. Tot en met 9 oktober konden geïnteresseerde partijen vragen stellen naar aanleiding van de 1e Nota van Inlichtingen over de Subsidieuitvraag Preventie Gemeente Alphen aan den Rijn 2021. 

Per ongeluk zijn enkele vragen uit de 2e Nota van Inlichtingen weggevallen.
Bijgaand vindt u de complete 2e Nota van Inlichtingen. 

Subsidieuitvraag Subsidieregeling Preventie (pdf)

Aanvraagformulier subsidie Preventie (docx)

Subsidieregeling Preventie 2021 (Overheid.nl)

Nota van Inlichtingen Subsidieuitvraag Preventie (pdf)

2e Nota van Inlichtingen Preventie

22 juni 2020

Informatiebijeenkomst Preventie

Op 22 juni 2020 vond de digitale informatiebijeenkomst subsidieregeling Preventie 2021 plaats. Tijdens deze informatiebijeenkomst zijn partijen geïnformeerd subsidieregeling. Van deze bijeenkomst is een opname gemaakt. Wilt u de opname bekijken of terugkijken? Stuurt u dan een e-mail naar sociaaldomein2021@alphenaandenrijn.nl.

Informatiebijeenkomst 22-6-2020 (pdf)

Informatiebijeenkomst Preventie 22-6-2020 (pdf)

Back on Track 22-6-2020 (pdf)

8 juni 2020

Informatiebijeenkomst Voorschoolse educatie, Leesbevordering en ouderbetrokkenheid 

Op 8 juni 2020 heeft een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de subsidieregeling Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid 2021. Tijdens de informatiebijeenkomst zijn geïnteresseerde partijen bijgepraat over enkele kleine wijzigingen met betrekking tot de subsidieregeling en de planning voor publicatie en subsidieaanvragen. Er is geen opname van deze bijeenkomst.

Presentatie informatiebijeenkomst 8-6-2020 (pdf)

Vragen informatiebijeenkomst 8-6-2020 (pdf)

31 maart 2020 Van 16 januari tot en met 27 februari 2020 heeft de conceptsubsidieregeling Voorschoolse educatie, leesbevordering en ouderenbetrokkenheid Alphen aan den Rijn 2021 ter inzage gelegen voor inspraak. De inspraak heeft niet geleid tot aanpassing van de subsidieregeling. Het eindverslag van de inspraakperiode wordt ook gepubliceerd in de definitieve subsidie-uitvraag. Eindverslag inspraakperiode subsidieregeling voorschoolse educatie leesbevordering en ouderenbetrokkenheid (pdf)
3 maart 2020

Bijeenkomst “Samen komen we verder”

 • delen van ervaringen
 • kennismaken met nieuwe samenwerkingspartners
 • meedenken over de uitvoering van nieuwe subsidies en contracten 
Verslag bijeenkomst Samen komen we verder 3-3-2020 (pdf)
3 maart 2020

De aanbesteding Ondersteuning 2021-2024 ‘Gewoon dichtbij’ is gestart. De aanbestedingsstukken zijn 3 maart 2020 op TenderNed gepubliceerd. Wij verwachten dat in juli 2020 duidelijk is wie de nieuwe uitvoeringspartij voor de Rijnstreekgemeenten zal zijn. De nieuwe uitvoeringspartij gaat vanaf 1 januari 2021 van start

Aanbestedingsstukken gepubliceerd op TenderNed (3 maart 2020) (via Negometrix).
  Extra achtergrondinformatie Opdracht Ondersteuning

Leidraad Samenwerking tot concurrenten (pdf)

Klantreis Dementie (pdf)

Toelichting klantreis dementie (pdf)

Rapportage regiobeeld dementie Zuid-Holland noord (pdf)

Advies oud en zelfstandig in 2030; een reisadvies (pdf)

3 februari 2020

Marktconsultatie bundel Ondersteuning. De onderwerpen zijn:

 • Presentatie contouren opdracht
 • Toelichting inkoopprocedure

Verslag marktconsultatie Ondersteuning 3-2-2020 (pdf)

Presentatie marktconsulatie 3-2-2020 (pdf)

28 januari 2020

Marktconsultatie bundel Ondersteuning. De onderwerpen zijn:

 • Informatievoorzieningen
 • Verantwoording en monitoring: indicatoren

Concept indicatoren Bundel Ondersteuning (pdf)

Verslag marktconsultatie Ondersteuning 28-1-2020 (pdf)

Presentatie marktconsultatie Ondersteuning 28-1-2020 (pdf)

Mentimeter resultaten sessie indicatoren 28-1-2020 (pdf)

22 januari 2020 Openbare bijeenkomst bundel Huishoudelijke hulp

Verslag marktconsultatie huishoudelijke hulp 22-1-2020 (pdf)

Presentatie marktconsultatie huishoudelijke hulp 22-1-2020 (pdf)

20 januari 2020

Marktconsultatie bundel Ondersteuning. De onderwerpen zijn:

 • Visie, scope en afbakening integrale opdracht
 • Reëel budget onderzoek, budgetonderbouwing
 • Risicosessie

Verslag marktconsultatie Ondersteuning 20-1-2020 (pdf)

Presentatie marktconsultatie Ondersteuning 20-1-2020 (pdf)

17 december 2019 Openbare bijeenkomst bundel VVE

Uitslag mentimeter marktconsultatie 17-12-2019 (pdf)

Verslag markconsultatie VVE 17-12-2019 (pdf)

16 december 2019 Openbare bijeenkomst bundel Preventie

Marktconsultatie 16-12-2019 (pdf)

Presentatie marktconsultatie 16-12-2019 (pdf)

Verslag marktconsultatie preventie 16-12-2019 (pdf)

Uitslag mentimeter marktconsultatie 16-12-2019 (pdf)

Aanwezige organisaties 16-12-2019 (pdf)

20 november 2019 Presentatie uitkomsten van inwonersonderzoeken

Heldere kaders 20-11-2019 (pdf)

Kadermatrices 20-11-2019 (pdf)

Kaartenset 20-11-2019 (pdf)

Ondersteuningsvoorzieningen Rijnstreek 20-11-2019 (pdf)

Eindrapportage Open Deuren 20-11-2019 (pdf)

20 november 2019 Marktconsultatie Kostprijsonderzoek bundel Ondersteuning

Presentatie marktconsultatie 20-11-2019 (pdf)

Verslag marktconsultatie 20-11-2019 (pdf)

Aanwezige organisaties 20-11-2019 (pdf)

29 oktober 2019 Marktconsultatie bundel Inburgering Verslag marktbijeenkomst inburgering 29-10-2019 (pdf)
29 oktober 2019 Marktconsultatie bundel Wmo-hulpmiddelen

Presentatie marktverkenning Wmo hulpmiddelen 2021 - 29-10-2019 (pdf)

Verslag marktverkenning Wmo hulpmiddelen 2021 -29-10-2019 (pdf)

9 oktober tot 27 november 2019 Bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen voor het concretiseren van de bundels (opdrachten of subsidies) binnen het Sociaal Domein (sommige onderdelen samen met gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem).  
24 september 2019

College legt ter vaststelling het Beleidskader Sociaal Domein 2021 voor aan de gemeenteraad. De raad heeft in 2019 hierover vergaderd op:

 • 3 oktober informatiemarkt
 • 7 november raadscommissie
 • 21 november raadsvergadering

Beleidskader sociaal domein 2021 'Omdat het gewoon kan' 24-9-2019 (pdf)

Koersdocument zorglandschap Nieuwkoop 2021 -24-9-2019 (pdf)

Koersdocument Kaag en Braassem inkoop 2021 24-9-2019 (pdf)

27 juni 2019 Bijeenkomst voor lokale stakeholders Kaag & Braassem Stakeholdersbijeenkomst Kaag & Braassem 27-6-2019 (pdf)
25 juni 2019 Bijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties Welzijn en Zorg Verslag vrijwilligersorganisatie 25-6-2019 (pdf)
19 juni 2019

Tweede bijeenkomst voor aanbieders Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Onderwerp: Gesprek aanbieders Huishoudelijke ondersteuning

Presentatie marktverkenning 19-6-2019

Aanwezigen 19-6-2019 (organisaties en medewerkers) pdf)

Verslag marktverkenning welzijn en zorg 19-6-2019 (pdf)

Vragen en antwoorden tweede marktverkenning 19-6-2019 (pdf)

13 juni 2019 Bijeenkomst voor stakeholders (betrokken organisaties) Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Aanwezigen 13-6-2019 (organisaties en medewerkers) pdf)

Stakeholdersbijeenkomst Zorg en Welzijn Rijnstreek 13-6-2019 (pdf)

Presentatie stakeholdersbijeenkomst 13-6-2019 (pdf)

29 mei 2019 Eerste bijeenkomst voor aanbieders Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Aanwezigen 29-5-2019 (organisaties en medewerkers) pdf)

Begrippenlijst contractering welzijn & zorg 29-5-2019 (pdf)

Verslag verkenning welzijn & zorg 29-5-2019 (pdf)

Presentatie marktverkenning 29-5-2019 (pdf)

Vragen en antwoorden eerste marktverkenning 29-5-2019 (pdf)

27 mei 2019 Bijeenkomst voor aanbieders en stakeholders (betrokken organisaties) over Basisvoorzieningen en Preventie

Aanwezigen 27-5-2019 (organisaties en medewerker) pdf)

Verslag verkenning basis & preventie 27-5-2019 (pdf)

mei-september 2019 Gesprekken met inwoners/zorggebruikers (klanten)  
18 april 2019 Start aanmelden voor de marktverkenningsbijeenkomsten Zie agendapunt 7
Collegebesluitenlijst 9 april 2019
Toelichting op besluit en ondertekende raadsbrief 18-4-2019
16 april 2019 Collegebesluit start participatietraject  
Activiteiten 2019

Datum

Onderwerp Stukken
17 december 2019 Openbare bijeenkomst bundel VVE

Uitslag mentimeter marktconsultatie 17-12-2019 (pdf)

Verslag markconsultatie VVE 17-12-2019 (pdf)

16 december 2019 Openbare bijeenkomst bundel Preventie

Marktconsultatie 16-12-2019 (pdf)

Presentatie marktconsultatie 16-12-2019 (pdf)

Verslag marktconsultatie preventie 16-12-2019 (pdf)

Uitslag mentimeter marktconsultatie 16-12-2019 (pdf)

Aanwezige organisaties 16-12-2019 (pdf)

20 november 2019 Presentatie uitkomsten van inwonersonderzoeken

Heldere kaders 20-11-2019 (pdf)

Kadermatrices 20-11-2019 (pdf)

Kaartenset 20-11-2019 (pdf)

Ondersteuningsvoorzieningen Rijnstreek 20-11-2019 (pdf)

Eindrapportage Open Deuren 20-11-2019 (pdf)

20 november 2019 Marktconsultatie Kostprijsonderzoek bundel Ondersteuning

Presentatie marktconsultatie 20-11-2019 (pdf)

Verslag marktconsultatie 20-11-2019 (pdf)

Aanwezige organisaties 20-11-2019 (pdf)

29 oktober 2019 Marktconsultatie bundel Inburgering Verslag marktbijeenkomst inburgering 29-10-2019 (pdf)
29 oktober 2019 Marktconsultatie bundel Wmo-hulpmiddelen

Presentatie marktverkenning Wmo hulpmiddelen 2021 29-10-2019 (pdf)

Verslag marktverkenning Wmo hulpmiddelen 2021 - 29-10-2019 (pdf)

9 oktober tot 27 november 2019 Bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen voor het concretiseren van de bundels (opdrachten of subsidies) binnen het Sociaal Domein (sommige onderdelen samen met gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem).  
24 september 2019

College legt ter vaststelling het Beleidskader Sociaal Domein 2021 voor aan de gemeenteraad. De raad heeft in 2019 hierover vergaderd op:

 • 3 oktober informatiemarkt
 • 7 november raadscommissie
 • 21 november raadsvergadering

Beleidskader sociaal domein 2021 'Omdat het gewoon kan' 24-9-2019 (pdf)

Koersdocument zorglandschap Nieuwkoop 2021 - 24-9-2019 (pdf)

Koersdocument Kaag en Braassem inkoop 2021 - 24-9-2019 (pdf)

27 juni 2019 Bijeenkomst voor lokale stakeholders Kaag & Braassem Stakeholdersbijeenkomst Kaag & Braassem 27-6-2019 (pdf)
25 juni 2019 Bijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties Welzijn en Zorg Verslag vrijwilligersorganisatie 25-6-2019 (pdf)
19 juni 2019

Tweede bijeenkomst voor aanbieders Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Onderwerp: Gesprek aanbieders Huishoudelijke ondersteuning

Presentatie marktverkenning 19-6-2019

Aanwezigen 19-6-2019 (organisaties en medewerkers) (pdf)

Verslag marktverkenning welzijn en zorg 19-6-2019 (pdf)

Vragen en antwoorden tweede marktverkenning 19-6-2019 (pdf)

13 juni 2019 Bijeenkomst voor stakeholders (betrokken organisaties) Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Aanwezigen 13-6-2019 (organisaties en medewerkers) pdf)

Stakeholdersbijeenkomst Zorg en Welzijn Rijnstreek 13-6-2019 (pdf)

Presentatie stakeholdersbijeenkomst 13-6-2019 (pdf)

29 mei 2019 Eerste bijeenkomst voor aanbieders Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Aanwezigen 29-5-2019 (organisaties en medewerkers) pdf)

Begrippenlijst contractering welzijn & zorg 29-5-2019 (pdf)

Verslag verkenning welzijn & zorg 29-5-2019 (pdf)

Presentatie marktverkenning 29-5-2019 (pdf)

Vragen en antwoorden eerste marktverkenning 29-5-2019 (pdf)

27 mei 2019 Bijeenkomst voor aanbieders en stakeholders (betrokken organisaties) over Basisvoorzieningen en Preventie

Aanwezigen 27-5-2019 (organisaties en medewerker) pdf)

Verslag verkenning basis & preventie 27-5-2019 (pdf)

mei-september 2019 Gesprekken met inwoners/zorggebruikers (klanten)  
18 april 2019 Start aanmelden voor de marktverkenningsbijeenkomsten Zie agendapunt 7
Collegebesluitenlijst 9 april 2019
Toelichting op besluit en ondertekende raadsbrief 18-4-2019
16 april 2019 Collegebesluit start participatietraject  

 

Vragen?

Heeft u vragen over de aanbesteding? Mail naar sociaaldomein2021@alphenaandenrijn.nl.