Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven

Ondernemerscollectieven uit Alphen aan den Rijn kunnen een aanvraag doen voor een eenmalige subsidie tot maximum € 25.000 per project of initiatief. Daarbij geldt een eigen bijdrage van minimaal 30% van de totale kosten van het project.

Het doel van deze subsidie is om de lokale economie te stimuleren, door projecten vanuit ondernemerscollectieven te ondersteunen, die:

 • de economische schade van het coronavirus beperken 
 • ervoor zorgen dat ondernemers (een deel van) hun omzet ondanks de coronacrisis kunnen blijven genereren 
 • ervoor zorgen dat ondernemers  kunnen blijven ondernemen in de nieuwe 1,5m economie en/of
 • het ontwikkelen van nieuwe (duurzame) verdienmodellen mogelijk maken

De gemeente stelt hiervoor in de periode juni 2020 tot 31 december 2021 € 300.000 beschikbaar.

Voorwaarden

 • u kunt aanvragen namens een lokaal ondernemerscollectief of namens een ander aantoonbaar lokaal samenwerkingsverband met een collectief ondernemersbelang. Individuele ondernemers komen niet in aanmerking voor deze subsidie
 • het project heeft een duidelijke link met de impact van de Coronapandemie op de lokale economie en genereert een positief effect op de lokale economische ontwikkeling
 • het project of initiatief heeft een spill-over effect op de lokale economie, bijvoorbeeld omdat andere ondernemers, organisaties en instellingen hier direct op meeliften en collectief profijt van hebben
 • er is sprake van een eigen bijdrage van minimaal 30% van de totale kosten van het project, bij te dragen door het collectief zelf of individuele ondernemers in het collectief gezamenlijk  
 • per project of initiatief geldt een maximum van €25.000
 • het project of initiatief moet aansluiten bij de economische en maatschappelijke doelstellingen van de gemeente
 • stapelen van subsidies van gemeente Alphen aan den Rijn is niet toegestaan
 • de activiteiten en kosten mogen niet uitgevoerd en gemaakt  zijn vóórdat de aanvraag is ingediend
 • het project start uiterlijk een half jaar nadat de subsidiebeschikking is afgegeven
 • de subsidie wordt voorlopig verleend. In de verleningsbrief staan de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn. U moet na afloop de bijdrage verantwoorden. Op basis daarvan wordt de definitieve subsidie vastgesteld.

Aanvullende eisen en voorwaarden zijn terug te vinden in 'Nadere regels Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven’.

Kosten

Geen

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • organisatie- en contactgegevens penvoerder
 • IBAN nummer van penvoerder
 • projectnaam, doel van project, projectbeschrijving en relatie tot coronapandemie
 • omschrijf de activiteiten van initiatief of project
 • omschrijf de te verwachten resultaten van het project en het effect dat het project heeft op de lokale economische ontwikkeling
 • start- en verwachte einddatum en planning van activiteiten
 • of uw organisatie in de afgelopen 3 jaar subsidie of andere staatssteun heeft ontvangen, en zo ja: vermeld het totaalbedrag
 • gewenst subsidiebedrag en hoogte van eigen bijdrage

Stuur deze bijlage(n) mee:

 • een realistische en sluitende begroting van het project met toelichting van de begrotingsposten
 • kopie betalingsbewijs of bankpas met rekeningnummer van de aanvrager (penvoerder)

Indien van toepassing:

 • een door alle partijen getekende samenwerkingsovereenkomst als meerdere partijen bij het initiatief/project betrokken zijn
 • per ondernemer een ondertekende deminimis-verklaring, indien de subsidie ook (deels) ten voordele komt van aan individuele ondernemers binnen het samenwerkingsverband.

U logt in met e-Herkenning of u vult zelf de organisatiegegevens in.

Subsidie aanvragen »

U ontvangt binnen 4 weken een reactie.

Verdeling van het beschikbare subsidiebudget gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen tot het budget op is.