Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Subsidie steunfonds non-profit organisaties

Non-profitorganisaties op het gebied van sport, cultuur en recreatie, en sociaal maatschappelijke organisaties kunnen een beroep doen op het gemeentelijk steunfonds. Het gemeentebestuur wil hiermee voorkomen dat continuïteit- of liquiditeitsproblemen, als gevolg van de coronacrisis, leiden tot faillissement of beëindiging van activiteiten.

Deze regeling is verlengd tot en met 31 mei 2022. Aanvragen hiervoor kunt u doen tot en met uiterlijk 15 mei 2022.

Voorwaarden

De organisatie:

 • is een lokale sociaal maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk, die als gevolg van de coronacrisis inkomsten ziet wegvallen
 • is van belang voor het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente en/of van grote maatschappelijke waarde voor de sociale infrastructuur binnen de gemeente
 • heeft voorafgaand aan de aanvraag subsidie steunfonds gebruik gemaakt van vangnetregelingen die door bijvoorbeeld het Rijk of koepelorganisaties zijn verleend
 • heeft een continuïteitsprobleem en/of acuut liquiditeitsprobleem in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 mei 2022 en de aanvrager heeft niet-noodzakelijke uitgaven en/of variabele kosten maximaal teruggebracht
 • is levensvatbaar (ook na de coronacrisis)
 • vraagt een bedrag aan dat in verhouding staat tot het financiële probleem dat door de coronacrisis is ontstaan
 • weet dat de gemeente aanvragen toetst op alle bestaande wet- en regelgeving.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • doel, doelgroep en activiteiten van de organisatie
 • gegevens contactpersoon
 • of uw organisatie in 2020, 2021 en 2022 eerder subsidie of andere staatssteun heeft ontvangen, en zo ja: het totaalbedrag
 • reden van de aanvraag
 • uitleg van de ondernomen acties om kosten te minimaliseren, uit te stellen, inkomsten te behouden of om van andere Corona-maatregelen gebruik te maken
 • gewenst subsidiebedrag
 • IBAN bankrekeningnummer van de organisatie

Stuur de volgende bijlagen met uw aanvraag mee:

 • bewijs van aanvragen/toekenningen/afwijzingen voor andere vangnetregelingen (indien van toepassing)
 • bewijs van huidige of komende betalingsverplichtingen waarvoor de aanvraag wordt gedaan
 • (concept)jaarrekening 2021
 • een aangepaste begroting 2022 waarin, ten opzichte van de originele begroting 2022 of ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2020, zichtbaar is gemaakt:
  • welke inkomsten in welke periode en in welke mate wegvallen
  • welke kosten de organisatie heeft weten te verminderen of uit te stellen
  • welke verplichtingen op welke termijn uiterlijk voldaan moeten worden
  • welke inkomsten de organisatie van andere vangnetregelingen heeft ontvangen of verwacht te ontvangen

Bekijk hiervoor de voorbeeldbegroting.

Check vóór u het aanvraagformulier gaat invullen of u alle bijlagen beschikbaar heeft. Alleen complete aanvragen kunnen in behandeling worden genomen.

U logt in met eHerkenning.

Steunfonds aanvragen »

U ontvang binnen 3 werkdagen een reactie.

Heeft u nog geen e-Herkenning maak dan gebruik van het aanvraagformulier (docx, 17 kB). Stuur uw aanvraag met alle bijlagen naar meldpuntcorona@alphenaandenrijn.nl.