Subsidie voor groen dak, tuin of opvang hemelwater

Deze klimaatsubsidie is bedoeld om bij te dragen aan het vertragen van waterafvoer in het bestaande stads- en dorpsgebieden. Tik uw straat en huisnummer in op de digitale kaart en check of u voor deze subsidie in aanmerking komt.

Als u in het bedoelde gebied woont en particulier eigenaar (grondgebonden of VvE) of huurder van een woning of appartement bent, kunt u een subsidie aanvragen voor:

 • het vergroenen van het dak
 • het vervangen van tegels in uw tuin voor planten
 • de opvang van hemelwater: ondergronds, met wadi of modulair regenopvangsysteem, of een regenton.

De gemeente subsidieert maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van totaal € 2.000 per woning voor:

 • de aanschaf van materialen die nodig zijn om de maatregel uit te voeren
 • het laten uitvoeren van de maatregel
 • advieskosten draagvlakberekening dak max € 200 als het project wordt uitgevoerd.

Let op: Subsidie wordt alleen toegekend op maatregelen die na de datum van aanvraag aangeschaft en uitgevoerd worden. Op eerder aangeschafte maatregelen verlenen we geen subsidie. Voor aanvragen van een regenton geldt een uitzondering, hiervoor is een aanschaf bewijs geldig wat niet ouder is dan 1 juni 2020. U kunt meerdere aanvragen doen (maximaal 1 aanvraag per maatregel) tot het maximum is bereikt. U bent vrij in de keuze van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert.

U kunt geen subsidie aanvragen voor de werkzaamheden die u zelf uitvoert (bijvoorbeeld werkuren of km vergoeding), voor de kosten van een vergunning, aanschaf en plaatsing van bomen of onderhoudskosten van de getroffen maatregelen. Vervanging van bestaande maatregelen of eerder gesubsidieerde maatregelen komen ook niet in aanmerking voor deze regeling.

Voorwaarden

Maatregel

Eisen

Subsidie

Groen dak

 • minimaal 5 m2
 • minimaal 25 l/m2 wateropslagcapaciteit
 • max. € 30 subsidie per m2 + € 10 per m2 biodiversiteitsbonus (meer dan 50% beplanting anders dan sedum)
 • max. € 200 advieskosten voor draagkracht dak berekeningen en mits project wordt uitgevoerd. Overige advieskosten vallen niet onder de regeling
 • tot max. 50 % van de subsidiabele kosten.

Ontharding

minimaal 10 m2

 • max. € 30 per m2 voor beplanting
 • max. € 10 per m2 voor gras
 • max. € 8 per m2 voor water passerende verharding, niet zijnde kunstgras
 • tot max. 50% van de subsidiabele kosten.

Ontkoppelen hemelwaterafvoer en aanleg ondergrondse waterbuffering en/of WADI

minimaal 5 m2

 

 

 • € 5 per m2 afgekoppeld dakoppervlak
 • € 150 per m3 WADI
 • € 225 per m3 infiltratiekrat
 • tot max. 50% van de subsidiabele kosten.

Modulair regenopvangsysteem

minimaal 200 liter 

 • max. € 0,50 per liter voor aanschaf en installatie
 • tot max. 50% van de subsidiabele kosten.

Regenton

 

minimaal 200 liter

 • 50 % van de aanschafkosten en installatie wordt gesubsidieerd.

 

Verder geldt:

 • u woont in het gebied dat voor deze subsidie in aanmerking komt.
 • u dient uw aanvraag in vóórdat de maatregelen worden uitgevoerd. Voor een regenton geldt een uitzondering, hiervoor is een aanschaf bewijs geldig wat niet ouder is dan 1 juni 2020.
 • de maatregelen worden binnen 6 maanden na subsidietoekenning uitgevoerd.
 • uw woning is ouder dan 2 jaar op het moment dat de aanvraag wordt ingediend (geldig bij ontkoppeling hemelwaterafvoer en ontharding van de tuin).
 • de uitgevoerde maatregelen blijven minimaal 5 jaar goed onderhouden.

Bijzonderheden

Het beschikbare subsidiebudget bedraagt € 600.000 en heeft een looptijd van 2 jaar, tenzij het maximaal beschikbare bedrag al eerder bereikt is. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • welke maatregelen u wilt uitvoeren
 • bouwjaar van de woning
 • offerte bedrag inclusief btw
 • gewenst subsidiebedrag
 • IBAN-nummer en naam rekeninghouder (alleen verplicht bij subsidiebedrag lager dan € 250)

Stuur deze bijlagen mee:

 • offerte of prijsopgave met datum en vermelding van kosten materiaal en arbeid:
  • als 50% of meer in groen dakoppervlakte wordt ingevuld met andere planten dan sedum, dient dit duidelijk uit de offerte te blijken inclusief opgave van het soort planten
  • aantal vierkante meter (bij een groen dak of tuin)
  • wateropslagcapaciteit (behalve bij waterdoorlatende verharding)
 • een kleurenfoto van het bestaande dak of tuin waarop de aanvraag betrekking heeft
 • een situatiebeschrijving (alleen bij ontharding en ontkoppelen hemelwaterafvoer)
 • een rechtsgeldig VvE-besluit (wanneer van toepassing)
 • een toestemmingsverklaring verhuurder (bij een huurder en groen dak)

U logt in met DigiD.

Subsidie aanvragen »

U ontvangt binnen 10 weken bericht of de subsidie wordt toegekend en de hoogte van het bedrag.

 • Is het aangevraagde subsidiebedrag hoger dan € 250: dan doet u binnen 8 weken na afronding van de werkzaamheden een verzoek om uitbetaling met kopieën van facturen en betaalbewijzen en uw IBAN rekeningnummer. Daarna maken wij het subsidiebedrag over
 • Is het aangevraagde subsidiebedrag lager dan € 250: dan wordt dit na goedkeuring direct uitbetaald.

•    Voor het (ver)bouwen van een monument heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig.
•    Subsidieverordening klimaatadaptieve maatregelen bestaande woningen 2021-2023.