Kabels- en leidingenvergunning / instemmingsbesluit

Voor het leggen van kabels en leidingen in de openbare ruimte heeft u een vergunning nodig. Bij nieuwbouw of forse verbouw moet rekening gehouden worden met bekabeling van bijvoorbeeld telecommunicatie, gas, elektriciteit. Deze moeten apart aangevraagd worden bij de desbetreffende leveranciers.

 • Voor de plaatsing van bovengrondse infrastructurele werken is een omgevingsvergunning vereist. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket online.
 • De aanleg van ondergrondse kabels en leiding werken in openbaar gebied vraagt u aan bij de gemeente. Dit vraagt u online aan via MOOR Platform (Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte).

Bovengrondse kabels en leidingen

Voor de plaatsing van bovengrondse infrastructurele werken is een omgevingsvergunning vereist. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket online.

Bovengrondse kabels en leidingen brengen vrijwel altijd beperkingen mee voor de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de grond die onder de leidingen ligt. Het is bijvoorbeeld verboden te bouwen onder of direct naast hoogspanningsmasten. De bouwhoogte onder de straalpaden van telefonie en dergelijke is gelimiteerd.

Ondergrondse kabels en leidingen

De aanleg van ondergrondse kabels en leiding werken in openbaar gebied vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente coördineert dit. Doordat de gemeente de aanleg coördineert blijft de overlast tot een minimum beperkt en kunnen mogelijk werkzaamheden van meerdere netbeheerders worden gecombineerd.

In principe mag alleen de kabel- of leidingexploitant een aanvraag voor een instemming/vergunning indienen. Als u namens een leidingexploitant de instemming/vergunning wenst aan te vragen, moet u bij de aanvraag een door de leidingexploitant ondertekende machtiging bijsluiten. De instemming/vergunning wordt altijd op naam van de kabel- of leidingexploitant afgegeven.

Aan de vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden ter bescherming van een goede ondergrondse infrastructuur, het behoud van bomen en groenvoorzieningen en een goede inrichting van de openbare ruimte. Een vergunning kan digitaal worden aangevraagd.

KLIC-melding

Wanneer u uw vergunning ontvangen heeft moet de leidingen- en graafwerkzaamheden gemeld worden bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC).

Voor kabel en leidingen, Nutsbedrijven en Telecom:

 • Groot Geprogrammeerd Werk van 10 m2 tot een tracélengte van 1.000 meter:
  • Vergunning/instemmingsbesluit:  € 573,44
  • Voor elke extra 100mtr.:  € 1,50
 • Klein Geprogrammeerd Werk van 0 m2 tot 10 m2:
  • Beschikking:  € 122,88
  • Calamiteiten/storingsoplossing: € 122,88

Aanvullende legekosten voor extra overleg € 117,76

Om een vergunning bij de gemeente aan te vragen moet u de volgende gegevens overleggen:

 • uw melding aan het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC)
 • plattegrond met daarop aangegeven de leiding die u wilt plaatsen
 • datum en tijdstip waarop u de kabels wilt plaatsen
 • overige voorwaarden zijn in het Handboek Ondergrondse Infrastructuur terug te vinden.

U ontvangt binnen 8 weken een reactie van de gemeente. Alle verordeningen worden geplaatst op de landelijke website Overheid.nl.

U kunt de instemming/vergunning/melding uitsluitend online indienen op grond van:

U kunt uw aanvraag doen via Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR) .

Vooroverleg

Voordat u een aanvraag leidingvergunning / instemming indient, kunt u dit overleggen met de toezichthouder kabels en leidingen van de gemeente. In dit overleg kunnen de randvoorwaarden van de vergunningaanvraag worden uitgelegd en kan het gewenste tracé worden getoetst op de mogelijkheden. Het telefoonnummer van de toezichthouder is terug te vinden op de website van MOOR.