Cultuurhistorie Alphen aan den Rijn

Waardevolle landschappen, landschapselementen, gebouwde objecten en stedenbouwkundige deelgebieden in de gemeente Alphen aan den Rijn zijn in kaart gebracht in de cultuurhistorische waardenkaart. Deze kaart is uitgewerkt in het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beheersverordening ‘Cultuurhistorie’.

Het doel van het bestemmingsplan en beheersverordening is om het erfgoed voor de toekomstige generaties te behouden. De Erfgoedverordening wordt herzien om de bredere bescherming van erfgoed te realiseren en de cultuurhistorische waarden als zodanig te beschermen. 

Ontwerpfase afgerond

Onderstaande stukken lagen van 20 mei tot en met 30 juni 2021 ter inzage. U kunt ze nog steeds op www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen. 

  • Ontwerp bestemmingsplan (identificatienummer NL.IMRO.0484.BPcultuurhistorie-ON01)
  • Ontwerp beheersverordening Cultuurhistorie (identificatienummer NL.IMRO.0484.BVcultuurhistorie-ON01) 

Indieners van de reacties ontvangen een ontvangstbevestiging en vervolginformatie via de griffie. 

Vervolgprocedure

De raad stelt het bestemmingsplan Cultuurhistorie, beheersverordening Cultuurhistorie en Erfgoedverordening vast. Vanuit het college kan voorgesteld worden om het bestemmingsplan en/of beheersverordening Cultuurhistorie aan te passen. Het college maakt hierbij een concept beantwoording op de ingediende reacties op het bestemmingsplan en beheersverordening Cultuurhistorie. De raad besluit of tot vaststelling van het bestemmingsplan, beheersverordening en Erfgoedverordening wordt overgegaan. 

Subsdidieregeling voor instandhouding erfgoed

Deze regeling is gericht op het regulier onderhoud van het erfgoed. Naast gemeentelijke monumenten wordt ook het onderhoud van cultuurhistorische objecten subsidiabel. De subsidie zal een percentage van de kosten bedragen. De subsidieregeling treedt in werking na vaststelling van het bestemmingsplan en beheersverordening Cultuurhistorie.