Regionale Energie Strategie (RES)

Duurzame elektriciteit via windmolens en zonnevelden.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we uiterlijk in 2050 stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen (zoals olie of aardgas) om de CO2-uitstoot te verminderen. We gaan energie besparen. De energie die we nodig hebben, wekken we op via windmolens, zonnepanelen op daken en zonnevelden. 30 regio’s in Nederland werken daarom aan een Regionale Energie Strategie (RES). Gemeente Alphen aan den Rijn is onderdeel van de regio Holland Rijnland. Wij werken samen met 12 andere regiogemeenten, provincie Zuid-Holland, 2 waterschappen en netbeheerder Liander aan de RES.

RES 1.0 gewijzigd vastgesteld door gemeenteraad

De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 is op 24 juni 2021 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. De raad onderschrijft de ambities die in de RES staan, maar heeft besloten dat alle zoekgebieden voor windmolens op Alphens grondgebied komen te vervallen. In gemeente Alphen aan den Rijn werd voor windmolens en zonnevelden vooral ruimte gezocht langs de N11 en op het ITC/PCT-terrein bij Hazerswoude-Dorp en Boskoop. Dit betekent dat we in de gemeente Alphen aan den Rijn opnieuw op zoek gaan naar zoekgebieden in onze gemeente. Hierover gaan we actief in gesprek met inwoners, dorpsoverleggen en belangengroeperingen. De gemeenteraad stelt de kaders op waaraan zoekgebieden moeten voldoen.

De afgelopen maanden is de RES 1.0 besproken in alle dertien gemeenteraden in de regio Holland Rijnland, door Provinciale Staten en de waterschappen. Zij stemden in met de ambities uit de RES en deden daarnaast voorstellen om de plannen te verbeteren via moties en amendementen. Holland Rijnland heeft op 1 juli de RES 1.0 ingediend bij het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NPRES).

Milieu-effectonderzoek RES

Regio Holland Rijnland heeft een milieu-effectonderzoek laten uitvoeren om de plannen en ambities in de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 te toetsen op milieueffecten. Dit is vastgelegd in een concept planMER (Milieu Effect Rapportage). Het onderzoek laat zien dat er in de regio door milieueffecten de nodige beperkingen zijn om windmolens en zonneweides te realiseren. Dit zorgt ervoor dat de ambitie voor een energieneutrale regio lastig haalbaar is.

Voor gemeente Alphen aan den Rijn laat het PlanMER zien dat er wel mogelijkheden zijn om invulling te geven aan de energietransitie door middel van windmolens en zonneweides, maar dat dit bijna overal nog vraagt om nader onderzoek en/of wijziging van beleid. En daarmee om intensieve afstemming met alle betrokken partijen. Het is uiteindelijk altijd aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn om een integrale afweging te maken en de uiteindelijke beslissingen te nemen over zoekgebieden en zoeklocaties voor windmolens of zonnevelden op ons eigen grondgebied.

Concept planMER van 8 juli tot 1 oktober 2021 ter inzage

Het concept planMER ligt vanaf 8 juli tot 1 oktober 2021 ter inzage. Inwoners uit de regio Holland Rijnland kunnen reageren op dit plan door een zienswijze in te dienen via RES@hollandrijnland.nl. Het concept planMER en de zienswijzen zijn de basis voor het definitieve planMER.

Definitief planMER

Het definitieve planMER is vervolgens een van de bouwstenen voor de verdere uitwerking van de ambities uit de RES 1.0 voor de RES 2.0. Naast de moties en amendementen die door de gemeenteraden, Provinciale Staten en de waterschappen zijn ingebracht bij het bespreken van de RES 1.0 in hun vergaderingen. Iedere 2 jaar herzien de samenwerkende overheden binnen Holland Rijnland de RES en vullen deze aan met nieuwe inzichten, technologieën en projecten. In 2023 volgt de RES 2.0. Ook bij deze vervolgstappen betrekken we inwoners nadrukkelijk.

Voortraject

De regiogemeenten, provincie en waterschappen hebben in mei 2020 een RES-Concept vastgesteld. Hierin zijn voor windturbines en zonnevelden met name zoekgebieden aangewezen langs snelwegen, N-wegen en spoorwegen. Eind 2020 en begin 2021 hebben de 13 gemeenten in de regio Holland Rijnland contact gezocht met hun inwoners. Zij werden allereerst geïnformeerd over de RES. Daarna werd aan hen gevraagd om mee te denken over de opwek van duurzame energie naar aanleiding van de kansenkaart. Dit is gebeurd via verschillende webinars en een online enquête.

Aanpak gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft eind 2020 een eigen enquête gehouden over windmolens en zonnevelden in onze gemeente. 3.300 inwoners hebben deze ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat 75% van de respondenten positief staat tegenover het opwekken van duurzame elektriciteit in de gemeente. Een derde wil graag meedelen in de winst van windturbines of zonnevelden door bijvoorbeeld aandelen te kopen. Er is ook veel draagvlak voor opwek langs snelwegen, N-wegen en spoorwegen. Daarnaast noemen inwoners bedrijventerreinen en grote parkeerplaatsen als extra kans. Hun zorgen gaan vooral over de gevolgen voor waardevolle landschappen en natuur, hinder door geluid en slagschaduw van windmolens, het wegvloeien van subsidies naar grote ontwikkelaars of het buitenland en het (nog) niet in beeld brengen van alternatieven.

Meer weten over de resultaten, bekijk hier de infographic (pdf, 5 MB) of lees het onderzoeksrapport (pdf, 804 kB).
Op 13, 18 en 19 januari 2021 heeft de gemeente 3 webinars over de RES georganiseerd.
Hier zijn veel vragen gesteld. Het antwoord op deze vragen vindt u in de pdf ‘Veelgestelde vragen Regionale Energie Strategie’ (pdf, 164 kB).

De resultaten van de regionale en lokale gesprekken met inwoners zijn verzameld en teruggekoppeld aan de regio Holland Rijnland en verwerkt in de RES 1.0 en in een nieuwe RES 1.0-kaart.

Meer informatie 

Wat staat er nog meer in de RES?

In de RES gaat het niet alleen over de opwek van duurzame elektriciteit via windmolens en zonnevelden. Ook energiebesparing, warmte en duurzaam vervoer komen aan bod In Holland Rijnland komt 80% van het energieverbruik voor rekening van woningen, kantoorpanden en het vervoer van mensen en goederen. Daar ziet de regio dan ook veel kansen om snel energie te besparen. Bijvoorbeeld door woningen en kantoorpanden te verduurzamen en meer elektrisch te gaan rijden. Daarnaast bekijken we binnen Holland Rijnland hoe we in de regio meer duurzame warmtebronnen kunnen gebruiken en hoe we hiervoor kunnen samenwerken. Denk aan restwarmte via een warmteleiding uit havengebied Rotterdam en aan warmte uit oppervlaktewater (aquathermie). De overgang naar aardgasvrij wonen en het gebruik van lokale warmtebronnen omschrijven we als gemeente afzonderlijk in een eigen Transitievisie Warmte.

Meer informatie over de Regionale Energie Strategie leest u op de website van Holland Rijnland.

Bekijk hier ook een filmpje over de Regionale Energie Strategie.