Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

RES 1.0 naar RES 2.0

De RES 1.0 is de eerste grote stap in de uitwerking van de regionale en lokale ambities. Iedere twee jaar herzien de samenwerkende overheden binnen Holland Rijnland de RES en vullen deze aan met nieuwe inzichten, technologieën en projecten. In 2023 volgt de RES 2.0.

Het definitieve planMER (Regio Holland Rijnland heeft een milieu-effectonderzoek laten uitvoeren om de plannen en ambities in de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 te toetsen op milieueffecten.) is ook een van de bouwstenen voor de verdere uitwerking van de ambities. Naast de moties en amendementen die door de gemeenteraden, Provinciale Staten en de waterschappen zijn ingebracht bij het bespreken van de RES 1.0 in hun vergaderingen. In de tussentijd werken we samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties verder aan de uitvoering van de RES 1.0. Ook bij deze vervolgstappen gaan we inwoners nadrukkelijk betrekken.