Ontwerp omgevingsvisie ter inzage

Donderdag 18 februari 2021 is de ontwerp omgevingsvisie "Groene gemeente met lef!" in de gemeenteraad besproken. De ontwerp omgevingsvisie en bijbehorend PlanMER ligt van 4 maart tot en met 14 april 2021 ter inzage.

Hoe kunt u de stukken bekijken?

Digitaal

De stukken kunt u op deze website bekijken en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.0484.omgevingsvisie-ON01.

Papier

U kunt de stukken ook inzien bij de informatiebalie van het gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0172.

Wilt u reageren op de stukken?

Wilt u reageren op de Ontwerp Omgevingsvisie ‘Groene gemeente met lef!’ en het planMER? Dan kunt u een zienswijze indienen. Dit doet u binnen 6 weken. Dit is de periode dat de omgevingsvisie ter inzage ligt. U kunt de zienswijze schriftelijk of mondeling indienen.

  • Uw schriftelijke zienswijze stuurt u naar de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, postbus 13, 2400 AA, Alphen aan den Rijn. U kunt uw reactie ook mailen naar omgevingsvisie@alphenaandenrijn.nl.
  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak maken met een medewerker van het projectteam omgevingsvisie via omgevingsvisie@alphenaandenrijn.nl.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na de periode van terinzagelegging worden de ontvangen zienswijzen beantwoord in een Nota van beantwoording. De Nota van beantwoording wordt vervolgens betrokken bij de vaststelling van de omgevingsvisie ‘Groene gemeente met lef!’ en het bijbehorende planMER. De wettelijke procedure eindigt na de vaststelling van de omgevingsvisie door de gemeenteraad. Tegen een omgevingsvisie staat geen beroep open. Ook tegen het bijbehorende planMER staat geen beroep open. 

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via omgevingsvisie@alphenaandenrijn.nl of telefoonnummer 14 0172. Of stel uw vraag tijdens het digitale spreekuur. Iedere dinsdag van 16:30 tot 17:30 uur.