5 ontwikkelrichtingen

In de omgevingsvisie richten we ons op 5 ontwikkelrichtingen: 

Duurzaam Ondernemen

We zetten in op verduurzaming en ontwikkeling van onze lokale economie en bedrijventerreinen en bieden een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Daarbij richten we ons ook op een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook stimuleren we circulair bouwen en kringloop landbouw.  

Landschappelijke Verstedelijking

We ontwikkelen passend woningaanbod voor álle doelgroepen. We zetten in op prettige en diverse leefomgevingen. Hiervoor ontwikkelen we de gemeente tot een hoogwaardig vervoersknooppunt, met goede bereikbaarheid en aanbod van verschillende soorten vervoer. 

Waardevol buitengebied

We behouden de verschillende soorten landschap in onze gemeente. Waar mogelijk combineren we functies. Denk aan een landbouwgebied dat wordt gecombineerd met recreatie of waterberging, of recreatie plekken waar we de biodiversiteit vergroten.  

Samen sterker

We ontwikkelen een gezonde en sociale buitenruimte die bijdraagt aan de vitaliteit van alle inwoners. We geven ruimte aan initiatieven van inwoners, gericht op ontmoeting en houden oog voor de balans tussen leefbaarheid en levendigheid.  

Gezonde vergroening

We ontwikkelen een groene stad met een gezond milieu en werken daarvoor aan een afname van de milieubelasting, bijvoorbeeld via duurzame mobiliteit.