Raadscommissie Ruimtelijk en Economisch Domein

Voorzitters: Henk Goes (PvdA) en Mark Vermeulen (CDA).

De Raadscommissie Ruimtelijk en Economisch Domein adviseert de Raad over de volgende onderwerpen:

 • Afval en reiniging
 • Begraven en begraafplaatsen
 • Bouwen & wonen: Meerjarenopgave actuele bestemmingsplannen, bouwbeleid, welstandsbeleid, bouwprojecten, duurzaam bouwen, politiekeurmerk, WABO ontwikkeling
 • Economie, bedrijventerreinen, markten, bedrijvencontacten, detailhandel, bedrijfshuisvesting; werk- en winkelomgeving
 • Greenport: sterke en duurzame greenport
 • Grondbeleid en planeconomie : Planeconomie, grondexploitatie, verwervingen,  voorkeursrecht gemeenten,  grondbeleid
 • Landschap; Buitengebied, openbare ruimte, landschapsontwikkelingsplan, ecologie
 • Milieu en duurzaamheid, regie en coördinatie op uitbestede taken
 • Monumenten, archeologie, cultuurlandschap
 • Openbare ruimte: schoon, heel en veilig
 • Stedenbouw/planologie: Structuurplannen en -visies, t.b.v. ruimtelijke projecten, bestemmingsplannen, beeldkwaliteit
 • Verkeer en vervoer, openbaar vervoer, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, duurzame mobiliteit, parkeren
 • Volkshuisvesting: woonvisies, woningbouwprogramma, prestatieafspraken, realisatieovereenkomsten, woonruimteverdeling

Heeft u vragen over deze commissie? Neemt u dan contact op met de griffie.