Raadscommissie Ruimtelijk en Economisch Domein

Voorzitters van de Raadscommissie Ruimtelijk en Economisch Domein zijn:

Ank Slagter (RijnGouweLokaal), Ernst-Jan Straver (PvdA) en Peter Versteeg (NieuwElan)

Heeft u vragen over deze commissie? Neemt u dan contact op met de griffie.

Deze raadscommissie adviseert de Raad over de volgende onderwerpen:

 • Afval en reiniging
 • Begraven en begraafplaatsen
 • Bouwen & wonen:
  • meerjarenopgave bestemmingsplannen
  • bouwbeleid
  • welstandsbeleid
  • bouwprojecten
  • duurzaam bouwen
  • politiekeurmerk
  • WABO ontwikkeling
 • Economie:
  • bedrijventerreinen
  • markten
  • bedrijvencontacten
  • detailhandel
  • bedrijfshuisvesting; werk- en winkelomgeving
 • Greenport
  • sterke en duurzame greenport
 • Grondbeleid en planeconomie:
  • planeconomie
  • grondexploitatie
  • verwervingen
  • voorkeursrecht gemeenten
  • grondbeleid
 • Landschap
  • buitengebied
  • openbare ruimte
  • landschapsontwikkelingsplan
  • ecologie
 • Volkshuisvesting
  • woonvisies
  • woningbouwprogramma
  • prestatieafspraken
  • realisatieovereenkomsten
  • woonruimteverdeling
 • Milieu en duurzaamheid: regie en coördinatie op uitbestede taken
 • Monumenten: archeologie, cultuurlandschap
 • Openbare ruimte: schoon, heel en veilig
 • Stedenbouw/planologie: structuurplannen en -visies voor ruimtelijke projecten, bestemmingsplannen, beeldkwaliteit
 • Verkeer en vervoer, openbaar vervoer, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, duurzame mobiliteit, parkeren