Citymarketing

Eén van de ambities uit het coalitieakkoord is het creëren van een aantrekkelijk vestigingsbeleid en een aansprekend profiel van de gemeente Alphen aan den Rijn. Hier is een goed citymarketingbeleid voor nodig. Een goed imago is van belang voor het creëren van werkgelegenheid, het aantrekken van bedrijven en het handhaven van de positie van de gemeente in de regio. Door in te zetten op citymarketing wordt bijgedragen aan de ambities van het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn. In het collegeprogramma is een aantal speerpunten benoemd waaraan de citymarketing een bijdrage moet leveren: een sterke economie door betere bereikbaarheid, meer werkgelegenheid en een bloeiende Greenport, een imago van een groene gemeente die investeert in duurzaamheid via Green Deals en die investeert in onderwijs, kennis en innovatie samen met scholen en bedrijfsleven.

Uit diverse beleidsstukken blijkt dat Alphen aan den Rijn van oudsher een sterke economische structuur en krachtige bedrijven heeft. De Greenport Regio Boskoop maakt deel uit van de Greenport Nederland en heeft een grote economische waarde met een omzet van 200 miljoen euro per jaar en ca. 3000 arbeidsplaatsen.

De commissie Citymarketing

Op 14 april 2015 heeft het college een commissie citymarketing ingesteld. Deze commissie bestaat uit Alphense experts die gevraagd zijn om ambities en een aanpak te formuleren voor citymarketing. Deze commissie is in een aantal zittingen samengekomen en heeft gediscussieerd over de richting van de citymarketing (Bron Advies Commissie Citymarketing, september 2015). Om deze onderlinge discussie breed te voeren, heeft ieder lid zijn/haar achterban geconsulteerd om te komen tot een beeld van wat er leeft in Alphen, hoe men tegen de gemeente aankijkt, wat goed is en wat beter kan. Daarnaast heeft de commissie gebruikgemaakt van de vele rapportages en feiten en cijfers die als onderbouwing dienen voor de citymarketing van Alphen aan den Rijn. Die brede werkwijze heeft geleid tot adviezen, ambities en aanbevelingen voor citymarketing op de korte, middellange en lange termijn.

Een advies aan de Economische Adviesraad Alphen aan den Rijn

De commissie Citymarketing heeft onlangs (september 2015) een advies uitgebracht aan de Economische Adviesraad Alphen aan den Rijn. Het advies  genaamd, ‘Alphen aan den Rijn, Groene stad met Lef’  beschrijft de ambities en aanbevelingen op de langere termijn tot 2030. Dit advies biedt een goed uitgangspunt voor een ex ante onderzoek.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om enerzijds inzicht te krijgen in het citymarketingbeleid van de gemeente Alphen aan den Rijn en anderzijds gaat het om inzicht in de perceptie van ondernemers hieromtrent. Omdat het gaat om een ‘nieuwe stad’ met diverse kernen, is het van belang om ook de percepties van de verschillende kernen inzichtelijk te maken.