De Quick scan

De rekenkamercommissie wil met een Quick scan nagaan of de programmabegroting 2016-2019 de raad voldoende mogelijkheden biedt om het beleid van de gemeente te sturen en  controleren. Verschillende gemeenteraadsfracties en ook de auditcommissie hebben dit als mogelijk onderzoeksonderwerp ingebracht.

Wat is de programmabegroting?

Aan de programmabegroting ligt een sturingsfilosofie ten grondslag die gebaseerd is op de verschillende taken van de raad en het college. De raad stuurt op effecten en het college stuurt op uitvoering. De programmabegroting 2016 – 2019 bestaat daartoe (voor het eerst) uit een beleidsdeel en een uitvoeringsdeel.

Het debat in de raadsvergadering

Op basis van de beleidsbegroting kan het debat in de gemeenteraad plaatsvinden over de doelen en de te behalen effecten. Als de beleidsbegroting is vastgesteld door de raad, geeft de raad hiermee opdracht aan het college om deze beleidsplannen uit te voeren. In de uitvoeringsbegroting geeft het college aan hoe de doelen zullen worden gerealiseerd (welke inspanningen, hoeveel het kost en welke risico's er zijn).

Het doel van het onderzoek

Met dit onderzoek richt de rekenkamercommissie zich vooral op verbeter- en leerpunten voor de volgende programmabegroting. In de Quick scan wordt één begrotingsprogramma (nr. 4 “Schoon, heel en veilig”) onderzocht. De uitkomsten van deze scan moeten de raad handvatten geven om ook de overige begrotingsprogramma’s te beoordelen en waar nodig verbeteringen te suggereren.