Raadsconferentie 'Sturen op afstand'

De rekenkamercommissie heeft op 10 februari 2016 een raadsconferentie georganiseerd over 'sturen op afstand'.

Wat was het doel van de conferentie?

Het centrale thema was ‘hoe de gemeenteraad op de samenwerking met haar partners kan sturen’. Het gaat daarbij om alle vormen van samenwerking. Het doel was zowel de overdracht van kennis , inzicht en het geven van input voor de Nota Verbonden Partijen. De rekenkamercommissie wilde én een interactieve aanpak én aan de voorkant van een beleidsproces de raad ondersteunen bij zijn kaderstellende en controlerende rol.

In de conferentie stonden vier vraagstukken centraal:

  1. Waarom nemen we als gemeente deel aan een samenwerkingsverband, dus wat is het doel dat we willen bereiken?
  2. Welke invloed hebben we als gemeente en wat kunnen we wel en  niet? Hoe zit de constructie in elkaar en wanneer kan ik als raadslid iets agenderen?
  3. Hoe kan ik bij flexibele vormen van samenwerken toch sturen (op wat? Proces, besluitvorming of iets anders?) en controleren (wat wil je controleren) als raadslid?
  4. Welke gemeentelijke belangen zijn er en hoe verhouden deze zich precies tot elkaar (verhouding tot elkaar of tot andere zaken of deelnemende partijen?)?

Welke input is verzameld?

Aan de hand van de voorbeeldcasussen zijn deze vraagstukken besproken. Vervolgens hebben de raadsleden een aantal kernvragen geformuleerd als input voor de Nota Verbonden Partijen, die door het college wordt opgesteld:

  • Hoe krijgen wij inzicht in de gestelde doelen en de mate waarin de doelen zijn gerealiseerd?
  • Hoe kan de gemeenteraad  of kunnen raadsleden anticiperen op het uitoefenen van invloed?
  • Welke informele vormen van invloed uitoefenen zijn er en hoe kan de gemeenteraad  die goed benutten?
  • Hoe kunnen we als gemeenteraad nut en noodzaak van samenwerkingsverbanden herijken?

Wat is het resultaat van deze conferentie?

Het resultaat van de conferentie is vastgelegd in een Kompas. Dit Kompas is medio maart 2016 aan de raad aangeboden. Het geeft raadsleden inzicht in de belangrijkste vraagstukken rond sturen op afstand, biedt hulpvragen voor de dagelijkse praktijk en benoemt speerpunten voor nieuw beleid. U kunt het Kompas (PDF, 2 MB) hier downloaden.

Nadere informatie over sturen op afstand