Referendumcommissie

De referendumcommissie is een adviescommissie van de raad. De commissie bestaat uit 5 externe leden en wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris.

De leden van de referendumcommissie zijn benoemd voor de periode 1 februari 2017 tot 1 februari 2021. De vergaderingen van de referendumcommissie zijn besloten. De adviezen zijn wel openbaar.

Samenstelling Referendumcommissie

  • de heer prof.dr. Joop van Holsteijn (voorzitter)
  • mevrouw Marië Fabbricotti (plv. voorzitter)
  • de heer Diederik Visser
  • mevrouw Charlotte Wagenaar
  • mevrouw Isabelle Wever
  • mevrouw Anneke van der Lubbe, secretaris

De taken van de commissie zijn:

  • adviseren van de raad over referendabele besluiten en een voorstel te doen voor de vraagstelling van een referendum
  • toezicht houden op de uitvoering van de Referendumverordening en de organisatie van het referendum en de gemeentelijke voorlichting
  • adviseren van de raad over de verdeling van de subsidies en de gehouden referenda en verzoeken die niet tot een referendum hebben geleid te evalueren
  • gevraagd en ongevraagd adviseren over aanpassing van de verordening en alle overige zaken over het referendum

Zie ook de Referendumverordening (Overheid.nl).

Heeft u vragen over deze commissie? Neemt u dan contact op met de griffie.