Agenda Toegankelijk Alphen aan den Rijn (inclusie agenda)

In gemeente Alphen aan den Rijn wonen bijna 25.000 mensen met een fysieke, psychische en/of verstandelijke beperking. Zij kunnen in hun leven verschillende problemen ervaren. Volgens het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, moet iedereen kunnen meedoen in de maatschappij. Om dit mogelijk te maken stellen gemeenten een lokale inclusie-agenda op.

De inclusie-agenda van de gemeente Alphen aan den Rijn bevat 8 onderwerpen over toegankelijkheid. Deze onderwerpen bedenkt de gemeente samen met belangengroepen en mensen met een beperking. Ze geven aan wat inwoners van Alphen aan den Rijn met een beperking belangrijk vinden op het gebied van toegankelijkheid en wat volgens hen prioriteit heeft.

Bekijk de 8 onderwerpen

Toegankelijkheid

► De multifunctionele accommodaties en het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed worden op toe- en doorgankelijkheid voor rolstoelen, scootmobielen en rollators en op zintuigelijke beperkingen beoordeeld. Dit gebeurt samen met de doelgroep. Knelpunten worden waar mogelijk opgelost. Aan de raad is hiervoor budget van € 20.000 gevraagd.

► Bij regulier gebiedsonderhoud en/of reconstructies van een gebied wordt samen met de bewoners aandacht besteed aan toegankelijkheid.  

► We kijken of meer toiletten in winkelcentra openbaar toegankelijk kunnen worden gemaakt. Lokale (horeca)ondernemers worden gestimuleerd zich aan te melden bij de ‘hoge nood’ app.

► We kijken of een extra mindervaliden toilet in het centrum van Alphen aan den Rijn mogelijk is. Voor Boskoop wordt gekeken of er behoefte is aan een mindervaliden toilet dat ook toegankelijk is buiten de openingstijden van het raadHuis.

► We bekijken, samen met toezicht/handhaving en met de lokale middenstand, hoe de looproutes beter vrij blijven van obstakels zoals reclameborden en fietsen. Een campagne “hou de lijn vrij” behoort tot de mogelijkheden.

► De verkeerslichten worden voorzien van de mogelijkheid om de oversteektijd voor voetgangers te verlengen. 

 • De verkeerslichten bij 11 kruispunten zijn klaar. De rest volgt.
Vrije tijd, sport en cultuur

► Voor de opdracht Gemeente in Regie en het Vitaliteitsplan wordt de uitvraag gedaan onder sportverenigingen. Daarbij komt onder andere ook het aanbod van aangepast sporten en toegankelijkheid van accommodaties aan bod.

► In het Vitaliteitsplatform komen verenigingen, commerciële partijen, onderwijs, gezondheidszorg en kerken bijeen. Peilers uit het sportakkoord, zoals ‘inclusief sporten en bewegen’ en ‘positieve (sport-)cultuur’ zullen hier aan bod komen. Vanuit de gemeente zijn we deelnemer in het platform.

► In de ‘Visie Spelen’ wordt uitgewerkt op welke manier (buiten)speelplaatsen geschikt gemaakt worden voor kinderen met een beperking.

 • De Visie Spelen is september 2020 aan de raad aangeboden.

► In het uitwerkingsprogramma van de cultuurvisie krijgt ook inclusiviteit een belangrijke rol. Het Cultuurplatform dat in 2020 is opgericht, richt zich op ontwikkeling en afstemming van een breed aanbod voor álle inwoners van onze stad, dus ook voor mensen met een beperking. Er is al veel aanbod, maar het is nog onvoldoende zichtbaar. De gemeente heeft hierbij een informerende en ondersteunende rol

► Het aanbod van kunst en cultuur moet toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom moet het voor bezoekers met een beperking vooraf duidelijk zijn op welke manier de toegankelijkheid of de communicatie is geregeld in een gebouw of bij een evenement.

► We bekijken samen met onze cultuurpartners of het mogelijk is om een doventolk voor dove bezoekers gratis toegang te geven.

Communicatie en dienstverlening

 ► Gemeente Alphen aan den Rijn wil dat iedereen de informatie en diensten op haar website gemakkelijk kan lezen en gebruiken. Naar aanleiding van het toegankelijkheidsonderzoek wordt een actieplan worden opgesteld.

 • Eerste toetsing in april 2021

► Brieven die door de gemeente naar inwoners worden gestuurd moeten in begrijpelijke taal geschreven zijn. 

► Er wordt onderzocht welke wensen en mogelijkheden er zijn om in onze informatievoorziening en/of dienstverlening meer gebruik te gaan maken van een gebaren- en/of schrijftolk. 

Wonen

► Aandacht voor aangepast wonen, een toegankelijk openbaar gebied en levensloopbestendig bouwen krijgen een plek in de gemeentelijke omgevingsvisie. 

 • Juli 2021 klaar
Vervoer

Alphen aan den Rijn biedt verschillende vervoersmogelijkheden aan voor mensen met een beperking:

 • De Regiotaxi.
 • De Voor Elkaar Pas (via Openbaar vervoerder Arriva). Met de VEP kan in alle Arriva bussen en treinen gratis worden gereisd. Er is een gratis 2e kaart voor een begeleider beschikbaar. 
 • Bushaltes en bussen zijn toegankelijk gemaakt mensen die gebruik maken van een loophulpmiddel of een rolstoel. 
 • De Buurtmobiel biedt vervoer voor inwoners die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Er kan ook een ANWB automaatje geboekt worden.
 • Sinds februari 2020 kunnen inwoners van Alphen aan den Rijn gebruik maken van ‘Fietsmaatjes’. Mensen die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, kunnen met een maatje toch weer gaan fietsen.
Werk en onderwijs

Door de subsidie-uitvraag Preventie willen onderwijs ondersteunen. Zo kunnen meer leerlingen, ook bij probleemgedrag, blijven leren in het reguliere onderwijs. 

 • Met gecontracteerde partij(en) 2e helft 2021
Betrekken ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen zijn heel belangrijk bij het werken aan een inclusieve samenleving. Zij weten wat anders kan én wat beter kan voor mensen met een beperking.

► We zoeken samen met ervaringsdeskundigen naar een manier waarop zij kunnen meedenken en ondersteunen met de uitvoering van de inclusie-agenda, zoals een werkgroep of panel. Het gaat om een zo'n breed mogelijke groep ervaringsdeskundigen: inwoners met motorische, mentale of zintuiglijke beperkingen.

 • Voorbereidingen eind 2020. 1e kwartaal 2021 klaar voor gebruik

► We zorgen ervoor dat inwoners laagdrempelig acties kunnen aanmelden voor de Inclusie Agenda. We houden ze op de hoogte van de voortgang.

 • Meldfunctie staat sinds oktober 2020 op de gemeentelijke website.

► Er komt een publieksvriendelijke versie van deze Agenda Toegankelijk Alphen aan den Rijn.

 • November 2020
Bewustwording binnen en buiten het gemeentehuis

► Inclusie hangt samen met álle beleidsterreinen en uitvoeringsafdelingen van onze gemeente. We bereiden een intern bewustwordingstraject voor, met als doel dat iedereen in de organisatie begrijpt wat het belang is van inclusie en dit ook toepast bij zijn/haar werkzaamheden.

 • Globaal plan klaar: eind 2020 

► Een inclusieve samenleving maken we met elkaar. Ook onze inwoners moeten zich hiervan bewust zijn. We zetten ons in om dat  te bevorderen onder volwassenen en kinderen.

 • Globaal plan klaar: eind 2020

► Ondernemers in Alphen aan den Rijn spelen een belangrijke rol in het ‘gewoon toegankelijk’ maken van onze samenleving. Als gemeente gaan we hierin, samen met de doelgroep, adviseren en ondersteunen. Een jaarlijkse Toegankelijkheidsprijs zou een mooi middel kunnen zijn om dit onder de aandacht te brengen.

► Ook van de organisaties waar wij als gemeente mee samenwerken verwachten we een inclusieve blik op de samenleving en aandacht voor (digitale) toegankelijkheid. We onderzoeken ons inkoop- en subsidiebeleid op dit punt

Meldpunt toegankelijkheid

Heeft u een idee wat er beter kan in onze gemeente om voor u ‘gewoon meedoen’ mogelijk te maken? Laat het ons dan weten