WOZ-waardebepaling niet-woningen

Hoe de waarde van uw bedrijf (niet-woning) wordt bepaald.

Om de waarde van uw bedrijf (niet-woning) te bepalen, wordt uitgegaan van wat uw bedrijf zou opbrengen bij verkoop op een bepaalde datum, de waardepeildatum. De waardepeildatum ligt een jaar voor het begin van het tijdvak waarvoor de waarde wordt vastgesteld. Voor 2024 is dat 1 januari 2023.

Kantoren en winkels

Kantoren en winkels worden 'courante niet-woningen' genoemd omdat deze panden worden verkocht en verhuurd. Om de waarde te bepalen wordt de huurwaarde kapitalisatie-methode gebruikt.

De kapitalisatiefactor wordt afgeleid uit beschikbare marktinformatie. Hiervoor wordt van een verkochte niet-woning de huurwaarde getaxeerd. Vervolgens wordt de verkoopprijs door de totale huurwaarde gedeeld, dit is de kapitalisatiefactor. Deze factor wordt, na eventuele correcties, ook gebruikt voor vergelijkbare objecten. De huurprijs, oppervlakte en kapitalisatiefactor staan vermeld in het taxatieverslag. Op het taxatieverslag treft u ook de adresgegevens, kadastrale percelen, indeling, marktgegevens en voorzieningen aan.

Scholen, sportgebouwen en ziekenhuizen

Scholen, sportgebouwen en ziekenhuizen worden 'incourante niet-woningen' genoemd. Niet voor alle soorten bedrijven zijn verkoop/verhuurgegevens voor handen. Het bepalen van de waarde in het economische verkeer is voor dat soort objecten daarom moeilijk of onmogelijk. In dat geval wordt de gecorrigeerde vervangingswaarde berekend.

Bij de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt de waarde van de opstallen en de grond apart gewaardeerd. De waarde van de opstallen wordt berekend door de actuele bouwkosten (inclusief inrichtingskosten en bijkomende kosten) te corrigeren voor de technische veroudering en eventueel functionele veroudering.

De technische veroudering is gebaseerd op de verstreken en resterende gebruiksduur en de restwaarde. Functionele veroudering gaat bijvoorbeeld over de mate waarin het gebouw nog voldoet aan de functie waarvoor het oorspronkelijk is gebouwd. Voor het bepalen van de grondwaarde wordt uitgegaan van de investering die gedaan moet worden om een vergelijkbaar perceel grond met die bestemming op die locatie aan te kopen.

In de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is geregeld hoe de waarde van uw bedrijf (niet-woning) wordt bepaald. U leest hier meer over op www.wozdatacenter.nl.