Begroting en rapportages

De begrotingscyclus van de gemeente bestaat uit een begroting, tussentijdse rapportages en een jaarrekening.

Om het collegeprogramma uit te voeren, stelt het college van burgemeester en wethouders meerdere documenten op: de kadernota, de programmabegroting en een voorjaars- en najaarsnota. Door regelmatig te kijken hoe het staat met de voortgang van de plannen en de gemaakte kosten, kan het gemeentebestuur voornemens bijsturen of nieuwe afspraken maken. Het gaat om de volgende documenten:

  • In de kadernota worden de kaders vastgesteld voor de begroting. De gemeenteraad bepaalt jaarlijks op hoofdlijnen wat de koers de komende jaren is en wat dit, in grote lijnen, gaat kosten.
  • In de programmabegroting leest u meer over bepaalde speerpunten en bepalen voor 4 jaar de beleidsagenda van het college.
  • De voorjaarsrapportage geeft informatie over de uitvoering van de programmabegroting over de eerste periode van het jaar.
  • De najaarsrapportage geeft informatie over de uitvoering van de programmabegroting over de tweede periode van het jaar.
  • Het jaarverslag (of jaarstukken) geeft informatie over de resultaten die behaald zijn op bepaalde thema's.

U vindt deze documenten terug bij de Planning & Control in iBabs Online.