Schrijf de gemeenteraad

Een brief of e-mail aan de gemeenteraad kunt u op de volgende manier sturen:

Aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
griffie@alphenaandenrijn.nl.

Vermeld aan het begin van de brief of e-mail duidelijk het onderwerp waarover u schrijft.

Uw brief wordt geplaatst op een lijst ingekomen mededelingen en brieven voor de eerstvolgende vergadering van de raad. Tijdens de vergadering stelt de raad de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast. De raad kan stukken voor kennisgeving aannemen, ter afhandeling doorsturen aan het college of agenderen voor een commissievergadering. Tijdens deze raadsvergadering vindt geen inhoudelijke discussie plaats over de ingekomen stukken.