Bezwaar maken tegen gemeentelijk besluit

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente en is bij het besluit aangegeven dat u hier bezwaar tegen kunt maken? Geef dan uw bezwaar binnen 6 weken door. Deze 6 weken gaan in op het moment dat het besluit is verstuurd of bekendgemaakt. Bij wie u bezwaar kunt maken staat vermeld op het besluit.

Let op: bent u het niet eens met uw belastingaanslag of WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar indienen tegen de gemeentelijke belastingen.

Voorwaarden

 • Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken worden ingediend, nadat het besluit is genomen.
 • U heeft een belang bij het genomen besluit.

Bijzonderheden

 • Een bezwaarschrift wordt meestal door de Commissie bezwaarschriften behandeld.
 • Voordat de commissie adviseert, kan er een hoorzitting zijn. Hier kunt u dan uw bezwaar toelichten. Daarna neemt het bevoegde bestuursorgaan een besluit over uw bezwaar.
 • Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar. Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan. In de beslissing op uw bezwaar staat bij welke organisatie u in beroep kunt gaan.
 • U kunt geen bezwaar maken tegen een besluit waarbij algemene regels zijn vastgesteld (bijvoorbeeld een verordening).

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • voor wie u bezwaar indient.
 • reden van bezwaar, kenmerk of zaaknummer.
 • ondertekenaar en verzenddatum besluit.
 • gegevens van persoon namens wie u bezwaar maakt (indien van toepassing).
 • waarom u het oneens bent met het besluit.
 • of u een hoorzitting wilt om uw bezwaarschrift toe te lichten.

U logt in met DigiD of eHerkenning. 

Bezwaar maken »

Bent u particulier? Log in met DigiD. Doet u een aanvraag namens een bedrijf? Log in via eHerkenning.