Zienswijze bestemmingsplan indienen

U bent het niet eens met een voorgenomen besluit over een ontwerpbestemmingsplan. Dan kunt u binnen de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt (6 weken) een reactie indienen bij de gemeenteraad. Zo'n reactie heet een zienswijze.

De gemeente maakt een voorgenomen besluit bekend aan betrokkenen en door publicatie in het Alphens Nieuwsblad, de Gouwe Koerier en op de website www.overheid.nl.

Voorwaarden

 • de zienswijze wordt binnen de inzageperiode (6 weken) ingediend. De periode gaat in één dag na het moment dat het besluit bekend is gemaakt.
 • de zienswijze wordt bij de gemeenteraad ingediend
 • de zienswijze is inhoudelijk gemotiveerd
 • de zienswijze is voorzien van adres- en contactgegevens
 • voldoet de zienswijze niet aan één van de vereisten, dan kan de zienswijze inhoudelijk niet worden behandeld. Deze wordt dan niet-ontvankelijk verklaard

Kosten

Geen.

Bijzonderheden

 • Een zienswijze moet voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Als uw zienswijze niet aan één van deze vereisten voldoet, wordt u (als dit mogelijk is) in de gelegenheid gesteld om dit voor een bepaalde datum te herstellen.
 • De gemeenteraad houdt eventueel rekening met ingediende zienswijzen en neemt hierover een besluit. Als u vindt dat uw zienswijze niet of onvoldoende is meegewogen, kunt u in beroep gaan tegen het besluit van de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan.
 • De afhandelingstermijn is afhankelijk van meerdere factoren, hierdoor kan de afhandeling langer duren. U wordt hierover bij uw indiening over geïnformeerd.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • naam en zaaknummer van ontwerpbestemmingsplan
 • reden van uw zienswijze
 • of u voor u zelf of namens iemand een zienswijze indient
 • telefoonnummer van indiener
 • gegevens persoon en reden als u namens iemand een zienswijze indient
 • of uw persoonsgegevens bij publicatie van de zienswijze wel of niet zichtbaar mogen zijn

Stuur de volgende bijlage(n) mee:

 • een handtekeninglijst van alle indieners (indien van toepassing)
 • machtiging om namens iemand een zienswijze in te dienen (indien van toepassing)

Bent u particulier? Log in met DigiD. Doet u een aanvraag namens een bedrijf? Log in via eHerkenning.

Zienswijze indienen »

U ontvangt na indienen een ontvangstbevestiging met een nadere toelichting.

U kunt uw zienswijze binnen de inzageperiode ook schriftelijk (per post) of mondeling indienen. Om uw zienswijze mondeling in te dienen, maakt u telefonisch een afspraak via 14 0172.

Tips

Hoe werkt een bestemmingsplan