De CO2-prestatieladder van de gemeente

Gemeente Alphen aan den Rijn neemt stappen om de CO2-uitstoot van de eigen organisatie te verminderen. Dit doet de gemeente met behulp van de CO2-prestatieladder. Deze ladder heeft 5 treden, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf of organisatie doet om de CO2-uitstoot te verminderen, hoe hoger de plek op de ladder. 

Eind 2021 ontving de gemeente het eerste CO2-bewust certificaat. Alphen aan den Rijn was daarmee de 19e gemeente in Nederland met dit certificaat. De organisatie startte op de 3e trede. Er werd gekeken naar de bedrijfsvoering zoals zakelijk gereden kilometers en gebouwen met het oog op zuinigheid. Vanaf treden 4 en 5 op de CO2-prestatieladder tellen ook afval en de inkoop van diensten en producten mee. Hier werkt de gemeente nog aan.

Bekijk het profiel en certificaat van gemeente Alphen aan den Rijn op de website van de CO2-prestatieladder.

Doelstellingen

Gemeente Alphen aan den Rijn onderzocht vanaf 2019 haar eigen CO2-voetafdruk. De gemeentelijke organisatie heeft in 2019 in totaal 4.979,3 ton CO2 uitgestoten. Het doel is om in 2025 onze uitstoot te verminderen met 67% in vergelijking met 2019. In de tabel hieronder staat een overzicht van de jaarlijkse doelstellingen.

Jaar Doel ten opzichte van uitstoot in 2019 Bereikte vermindering ten opzichte van 2019
2022 -23,5% -33%
2023 -25% volgt
2024 -66% volgt
2025 -67% volgt

 

CO2-uitstoot van 2019 tot en met 2022

In het onderstaande overzicht staat de uitstoot van onze gemeentelijke organisatie, uitgedrukt in tonnen CO2. We maken onderscheid tussen scope 1, scope 2 en dienstreizen.

  • Scope 1: de directe uitstoot van de gemeentelijke organisatie zoals het gasverbruik van de eigen gebouwen en de uitstoot van de voertuigen in bezit van de gemeente.
  • Scope 2: de indirecte uitstoot van onze gemeentelijke organisatie zoals de elektriciteit voor de eigen gebouwen, maar ook voor de bruggen. lantarenpalen en stoplichten die langs de wegen binnen de gemeentegrenzen staan.
  • Dienstreizen: de uitstoot van de dienstreizen van onze medewerkers met de (eigen) auto of het openbaar vervoer.
Uitstoot van de gemeentelijke organisatie, uitgedrukt in tonnen CO2.
Jaar

Gasverbruik
scope 1

Brandstofverbruik
scope 1
Elektriciteitsverbruik
scope 2
Dienstreizen Totaal
2019 601,2 1203,6 3132,3 42,2 4979,4
2020 610,1 1044,5 2141 10,8 3806,4
2021 878,9 1031,8 1016 15,5 2947,4
2022 1170,6 733,9 1407,2 27,5

3339,2

In 2022 heeft de gemeentelijke organisatie 33% minder CO2 uitgestoten in vergelijking met 2019. In dat jaar zijn we begonnen met het in kaart brengen van onze eigen CO2-voetafdruk. Alphen aan den Rijn loopt dus voor op de doelstelling van -23,5% die voor 2022 stond. Lees op de pagina CO2-prestatieladder 2022 hoe we dit bereikten.

De maatregelen en aanpak

Gemeente Alphen aan den Rijn nam verschillende maatregelen om het doel van 67% minder CO2-uitstoot te halen. Hier enkele voorbeelden:

  • We verminderden het gebruik van aardgas door de gebouwen van de gemeente stap voor stap duurzamer te maken. We verwachten dat er hierdoor 0,5% minder CO2 wordt uitgestoten.
  • Het gebruik van fossiele brandstof verminderen we door onze auto’s te vervangen voor elektrische auto’s. Ook moedigen we actief het gebruik van fiets en elektrische fiets aan. Voor de auto’s die nog niet elektrisch zijn stappen we over op biodiesel wanneer dit mogelijk is. Bij langere zakelijke reizen moedigen we aan om openbaar vervoer te gebruiken. Dit alles moet zorgen voor een daling van 5% CO2 uitstoot.
  • We nemen maatregelen om elektriciteit te besparen. Als gemeente Alphen aan den Rijn verkeerslichten en straatverlichting vervangt, kiezen we voor ledlampen. Een ander doel is om in 2024 alleen nog maar groene stroom te gebruiken. Hier verwachten we de grootste winst te behalen. De schatting is dat er 60% minder CO2 uitstoot is.
  • Met overige maatregelen verwachten we nog een vermindering van 1% CO2.

Initiatieven

Gemeente Alphen aan den Rijn werkte de afgelopen jaren hard aan het inrichten van een duurzaamheidsprogramma. De gemeente neemt deel aan verschillende regionale en lokale programma's. Al deze programma's dragen bij aan het verduurzamen van de gemeente Alphen aan den Rijn. De programma's rijken verder dan alleen de eigen organisatie.

1. Regionale Energie Strategie

Elke energieregio stelde een Regionale Energiestrategie (RES) op. Hierin werkengemeenten, provincies en waterschappen samen aan keuzes over opwekking van duurzame energie op land. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio's door kennis te ontwikkelen en delen, procesondersteuning te bieden en een lerende gemeenschap te faciliteren. Daarnaast verbindt ze partijen en zet ze knelpunten op de agenda. Ze zoekt samenwerkingsmogelijkheden om de doelen waar te kunnen maken. In 2022 is de RES vastgesteld.

2. Transitievisie warmte

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft de Transitievisie Warmte vastgesteld. Met deze Transitievisie maken gemeenten de tijdslijn duidelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. Voor de wijken of buurten die voor 2030 op de planning staan, maakt de gemeente ook al de mogelijke warmte-alternatieven bekend.

3. Energietransitiehuis

In Alphen aan den Rijn is de eerste stap gezet naar een baanbrekende plek waar onderwijs, overheid, bedrijfsleven en inwoners gezamenlijk werken aan de energietransitie en duurzaamheid: het Energietransitiehuis. Dit initiatief is gericht op het aanpakken van het huidige tekort aan personeel dat nodig is om de duurzaamheidsdoelen in gemeente Alphen aan den Rijn te realiseren.

Het Energietransitiehuis moet dienst gaan doen als een ontmoetingsplaats waar experts, de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs samenkomen om kennis te delen en te ontwikkelen. Leerlingen, studenten, werknemers en experts ontmoeten elkaar hier om gezamenlijk oplossingen te bedenken voor de overgang naar duurzame energiebronnen. Het huis staat ook open voor inwoners die informatie, voorlichting of scholing willen ontvangen over de energietransitie. Het biedt een platform voor het delen van ervaringen.

Vragen?

Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder of de doelstellingen die wij hebben als gemeente? Stuur dan een e-mail naar duurzaamheidsloket@alphenaandenrijn.nl.