Duurzaamheidsprogramma

Een investering in een duurzame toekomst voor de volgende generaties.

De gemeente wil in 2050 volledig energieneutraal, circulair en klimaatbestendig zijn, met een diversiteit aan plant- en diersoorten. Daarom investeren we in een duurzame toekomst voor de volgende generaties.

Ons doel is een leefomgeving waarin inwoners gezond kunnen wonen, werken en leven. Hoe we dit willen bereiken hebben we uitgewerkt in ambities tot 2030 en een uitvoeringsprogramma voor de periode 2021-2023. Elke 2 jaar actualiseren we dit uitvoeringsprogramma, zodat we kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en initiatieven uit de samenleving.

In het Duurzaamheidsprogramma 2021 - 2030 (pdf, 8 MB) leest u de ambities tot en met 2030 en het uitvoeringsprogramma voor de periode 2021-2023.

In het Duurzaamheidsprogramma staan 3 ambities centraal:

  • De energietransitie waarin energiebesparing, duurzame energieopwekking en -opslag, duurzame warmte en duurzame mobiliteit leidt tot minder CO2 uitstoot.
  • Klimaatadaptatie en biodiversiteit. Binnen dit thema richten we ons op onderwerpen als het voorkomen van wateroverlast en hittestress, het inspelen op droogte en bodemdaling en het stimuleren van diversiteit in planten en dieren.
  • De transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie. In een lineaire economie winnen we grondstoffen, gebruiken die voor de productie van artikelen en gooien deze artikelen na gebruik weer weg. In een circulaire economie bestaat geen afval en gebruiken we grondstoffen telkens opnieuw. We gaan verantwoord om met schaarse grondstoffen, proberen CO2-uitstoot zoveel mogelijk te voorkomen en ontwikkelen nieuwe verdienmodellen.

In onderstaand filmpje (YouTube, duur 1.55 minuten) wordt het Duurzaamheidsprogramma in het kort uitgelegd.

Wilt u meer weten?

Bel dan Team Duurzaamheid op 14 0172. Of stuur een e-mail.