Raadscommissie Sociaal en Maatschappelijk Domein

Voorzitters: Caroline Blom (ChristenUnie) en Elise de Veth-Braat (VVD)

De Raadscommissie Sociaal en Maatschappelijk Domein adviseert de Raad over de volgende onderwerpen:

Integratie, Sport, Cultuur, Dierenwelzijn

 • Vreemdelingen
 • Inburgering
 • Evenementen
 • Subsidies
 • Sportstimulering
 • Bibliotheekwerk
 • Cultuureducatie en de vertaling naar maatschappelijke accommodaties

Jeugd & Onderwijs

 • Voorschoolse educatie
 • Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Jeugdzorg
 • Volwasseneneducatie
 • Leerplicht Leerlingenvervoer
 • Opvoedingsondersteuning
 • Onderwijsachterstanden vertaling naar maatschappelijke accommodaties

Welzijn & zorg 

 • Wmo
 • Begeleiding AWBZ
 • Algemeen maatschappelijk werk
 • Volksgezondheid
 • Leefbaarheid
 • Sociale cohesie
 • Mantelzorg
 • Vrijwilligerswerk
 • OGGZ
 • Verslavingszorg
 • Maatschappelijke opvang
 • Huiselijk geweld
 • Evenementen
 • Subsidies vertaling naar maatschappelijke accommodaties

Werk & Inkomen

 • Participatiewet
 • WWB
 • BBZ
 • IOAZ/IOAW
 • Wsw
 • IWB
 • Schuldhulpverlening
 • Bijzondere bijstand
 • Minima-regelingen
 • Arbeidsmatige dagbesteding
 • AWBZ
 • Beschut werk
 • Werkgeversdienstverlening

Contact

 

Heeft u vragen over deze commissie? Neemt u dan contact op met de griffie.