Aanvraag nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie is de vergoeding van schade die kan ontstaan wanneer wij onze taken volgens de regels uitvoeren. Het gaat om schade veroorzaakt door:

 • rechtmatige besluiten, bijvoorbeeld het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning
 • feitelijke handelingen, bijvoorbeeld een wegafsluiting voor werkzaamheden aan de weg

De schade kan bestaan uit:

 • waardevermindering van onroerende zaken. Een woning kan bijvoorbeeld in waarde dalen als wij een vergunning verlenen voor een appartementencomplex op de grond ernaast.
 • verminderde inkomsten of het moeten maken van extra kosten. Bijvoorbeeld omdat wij werkzaamheden aan de weg laten uitvoeren, kan een bedrijf tijdelijk niet bereikbaar zijn. Het bedrijf kan daardoor inkomsten mislopen. 

Onder nadeelcompensatie valt sinds 1 januari 2024 ook de vergoeding van schade die kan ontstaan door planologische besluiten. Dit heette eerst planschade. 

 • U kunt bewijzen dat u schade heeft geleden. 
 • Het is logisch dat de schade komt door de schadeoorzaak.
 • De schade moet:
  • het rechtstreekse gevolg zijn van een rechtmatig besluit. Bijvoorbeeld het verlenen van een omgevingsvergunning. 
  • het rechtstreekse gevolg zijn van een feitelijke handeling. Bijvoorbeeld een tijdelijke wegafsluiting.
 • Schade kan alléén voor vergoeding in aanmerking komen als:
  • de schade erger is dan zou mogen binnen het normale maatschappelijke risico 
  • u veel meer schade lijdt dan anderen. 
 • U krijgt geen schadevergoeding als u het risico op schade heeft aanvaard. Bijvoorbeeld:
  • doordat u zelf al iets heeft geregeld, zoals investeringen gedaan, op een moment waarop u een ongunstige overheidsmaatregel kon verwachten (actieve risico-aanvaarding).
  • doordat u juist geen gebruik heeft gemaakt van bijvoorbeeld mogelijkheden om uw bedrijf uit te breiden, terwijl u kon verwachten of er rekening mee kon houden dat er later bepaalde overheidsmaatregelen zouden worden genomen die dat onmogelijk zouden maken (passieve risico-aanvaarding). 
 • U krijgt geen vergoeding voor schade die u door het treffen van maatregelen redelijkerwijs had kunnen voorkomen of beperken.
 • U heeft nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen (bijvoorbeeld door aankoop, onteigening, een vergoeding in natura of vanwege een specifieke wettelijke regeling). 

De kosten zijn € 500. Dit zijn de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Als wij u de nadeelcompensatie toewijzen, betalen we u dit bedrag terug.

U logt in met DigiD of eHerkenning. 

Nadeelcompensatie aanvragen »

Bent u particulier? Log in met DigiD. Doet u een aanvraag namens een bedrijf? Log in via eHerkenning.

Stuur de volgende gegevens en informatie mee:

 • de naam en het adres van de aanvrager
 • de dagtekening
 • een aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd
 • een aanduiding van de schadeveroorzakende gebeurtenis
 • een opgave van de aard van de geleden of te lijden schade en
 • voor zover mogelijk, het bedrag van de schade en een specificatie daarvan.

Bijlagen: 

 • een kopie machtiging (indien van toepassing)
 • een afschrift eigendomsakte van de onroerende zaak, huurovereenkomst of pachtovereenkomst
 • bij verminderde winst- of inkomstenderving:
  • een door een accountant gewaarmerkte jaarrekening over het jaar waarin de schade is geleden
  • de door een accountant gewaarmerkte jaarrekeningen over een periode van 3 jaar voorafgaande aan het jaar waarin het besluit is genomen of de feitelijke handeling is begonnen 
  • de aanslagen vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting
 • bij verminderde huurinkomsten:
  • een afschrift van de huurovereenkomst of gebruiksovereenkomst
  • een afschrift van de eigendomsakte 
 • bij een lagere opbrengst bij de verkoop van onroerende zaak:
  • een afschrift van de eigendomsakte van de onroerende zaak
  • een taxatierapport van een onafhankelijke deskundige 
 • bij een lagere opbrengst bij de verkoop van een bedrijf: 
  • een afschrift van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • een taxatierapport van een onafhankelijke deskundige 

We beslissen binnen 8 weken op de aanvraag. We mogen deze beslistermijn eenmaal met 8 weken verlengen.

We kunnen advies inwinnen bij een onafhankelijke adviescommissie. In dat geval beslissen we binnen 6 maanden op de aanvraag. Deze beslistermijn mogen we eenmaal met 6 maanden verlengen.

Bent u het niet eens met het besluit op uw aanvraag? Dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken

Lees de volledige tekst van de Verordening nadeelcompensatie op overheid.nl.