Planschade indienen

Planschade is financiële schade die een persoon of een bedrijf lijdt als gevolg van een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan. U kunt bij de gemeente een tegemoetkoming voor planschade indienen.

De schade kan bestaan uit:

 • waardevermindering van onroerende zaken
 • inkomensderving
 • beperking van het woongenot, privacy of vrij uitzicht
 • schaduwwerking door nabije bebouwing
 • onevenredige verkeers- en parkeerhinder
 • belemmerende bereikbaarheid.

 • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder)
 • De schade houdt verband met een planologische maatregel
 • U kon de schade niet voorzien toen u het huis of de grond kocht
 • Het gaat om schade in de vorm van inkomensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak
 • Ontwikkelingen van feitelijke aard, zoals overtredingen van het bestemmingsplan (illegale bouw of gebruik) of de kap van bomen, evenals bouwoverlast of scheurvorming, vallen niet onder planschade
 • De schade behoort redelijkerwijs niet of niet geheel voor uw rekening te komen
 • U heeft nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen (bijvoorbeeld door onteigening
 • Het schadebedrag overstijgt een percentage van minimaal 2% van de waarde van de onroerende zaak
 • U moet de aanvraag voor planschade binnen 5 jaar indienen nadat de betreffende planologische maatregel onherroepelijk van kracht is geworden. Daarna heeft u geen recht meer op planschade.

De kosten zijn € 500. Dit zijn de kosten voor in het behandeling nemen van de aanvraag.

Als u meent dat u schade lijdt of zal lijden als gevolg van een besluit van Provinciale Staten, dan kunt u een aanvraag voor planschade doen bij Gedeputeerde Staten .

Met het formulier tegemoetkoming planschade (pdf, 381 kB)

Stuur deze bijlage mee:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • een kopie machtiging (indien van toepassing)
 • een kopie eigendomsakte, koopovereenkomst en eventuele huurovereenkomst (bijvoorbeeld voor winkeliers)
 • jaaropgaven (indien van toepassing)

Stuur uw aanvraag per e-mail naar: gemeente@alphenaandenrijn.nl. U ontvangt binnen 2 weken een telefonische reactie.