De omgevingsvisie

Voor de Omgevingswet is het nodig dat alle gemeenten een Omgevingsvisie maken. Hierin staat hoe we ons als gemeente willen ontwikkelen en hoe Alphen aan den Rijn er over een flink aantal jaar uit ziet.

We richten ons op ontmoeten en verbinden, duurzaam en groen en veerkrachtig wonen en leven. Dus alles wat nodig is om te wonen, te werken, te leren en te ontspannen of sporten. Ook gaat het over lucht en water, wegen en gebouwen.

In de Omgevingsvisie besteden we ook aandacht aan onze rol in de regio. We zien voordelen in samenwerking, want de oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan, houden niet op bij de gemeentegrenzen. We vertellen u graag meer over wat de Omgevingsvisie voor u betekent en hoe deze eruit ziet. Ook stellen we voor de omgevingsvisie een milieueffectrapportage (planMER) op. Hierin staat wat de gevolgen zijn van een overheidsbesluit op onder andere het milieu. We hebben de omgevingsvisie vertaald naar gebieden. Er is in meer detail gekeken naar de doorwerking ervan in onder andere het omgevingsplan. 

In deze video (Youtube, 3 minuut 26) nemen we u in vogelvlucht mee langs onze ambities. 

De 5 thema's van de Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie komen de kansen, uitdagingen en keuzes samen en staat de koers voor onze gemeente als groenblauwe stad in de Randstad. We behouden wat goed is en gaan voor vernieuwing. We willen ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen, werken en recreëren. 

Maar hoe bereiken we dat met elkaar? Vijf keuzes zijn daarbij van belang.

Dit is wat we gaan doen

1. Gezonde vergroening

Dus: een gezonde en duurzame omgeving.

 1. We stimuleren ruimte voor groen en bewegen en ontmoedigen wat nadelige gevolgen heeft voor het milieu.
 2. We zetten in op duurzaam en slim vervoer en minder ruimte voor de auto in de wijken en de dorpen.
 3. We verduurzamen gebouwen, bijvoorbeeld door betere isolatie en meer zonnepanelen op de daken.
 4. In de wijken werken we in de openbare en niet openbare ruimten aan vergroening en zorgen we ervoor dat water wordt vastgehouden en opgeslagen. 

2. Samen sterker

Dus: een prettige leefomgeving voor, van en met iedereen.

 1. We richten de openbare ruimte in met veel ruimte voor sporten, bewegen en ontmoeten en ruimte voor moestuinen, stadslandbouw en voedselparken. Dit komt ten goede aan de veerkracht van onze inwoners.
 2. We zorgen voor een toegankelijke leefomgeving waaraan iedereen kan meedoen.
 3. We bieden ruimte om elkaar te ontmoeten. Bijvoorbeeld door evenementen of culturele activiteiten.
 4. Leefbaarheid en levendigheid in de woon- en leefomgeving zijn in balans.

3. Waardevol buitengebied

Dus: toekomstbestendige landbouw met ruimte voor natuur en mens.

 1. We stimuleren verduurzaming en vernieuwing in de landbouw én geven ruimte aan recreatie.
 2. We zoeken oplossingen voor bodemdaling en bieden ruimte voor de opslag van water in tijden van wateroverlast en droogte.
 3. Er is aandacht voor natuurbeheer en biodiversiteit.
 4. We houden rekening met landschappelijke kwaliteiten bij nieuwe ontwikkelingen.

4. Landschappelijke verstedelijking

Dus: slim en duurzaam ontwikkelen om de kwaliteit van het Groene Hart te verbeteren.

 1. We maken gebruik van onze centrale ligging in de Randstad om een belangrijk knooppunt van openbaar vervoer, verkeer en stedelijke activiteiten in het Groene Hart te worden.
 2. De plekken waar gewoond wordt verbinden we met het omliggende landschap door de randen van de stad en de dorpen in te richten met aandacht voor de uitdagingen op het gebied van energie, klimaat en woningbouw.
 3. We streven naar kwalitatievere  wijken en dorpen die onderling meer verschillen.
 4. Er komen voldoende betaalbare woningen voor jong, oud en bijzondere doelgroepen.

5. Duurzaam ondernemen

Dus: toonaangevend zijn in de economie van de toekomst in het Groene Hart.

 1. We zorgen ervoor dat bedrijventerreinen zijn voorbereid op de toekomst.
 2. We zijn een aantrekkelijke gemeente waar bedrijven zich graag vestigen.
 3. Er komt een betere koppeling tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.
 4. We bieden ruimte aan onmisbare voorzieningen, zoals winkels en horeca.

De gemeenteraad: “Deze Omgevingsvisie biedt een duidelijke koers en het toekomstbeeld waar we naar toe willen werken. Hierbij is het geluk en welbevinden van inwoners, met gezondheid en duurzaamheid als basis, het vertrekpunt voor sociaal, economisch en ruimtelijk beleid.”

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op via omgevingsvisie@alphenaandenrijn.nl of bel 14 0172