Toekomst van de Gnephoek

In Alphen aan den Rijn en de regio willen steeds meer mensen wonen, werken en recreëren. De afgelopen jaren hebben we de vraag naar nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen binnen de grenzen van de stad kunnen oplossen. Maar de ruimte om dit te blijven doen, raakt op. Daarom is onderzocht hoe Alphen aan den Rijn zich aan de rand van de stad verder kan ontwikkelen.

Het resultaat staat opgeschreven in het Contourenplan Gnephoek. In het Contourenplan laten we zien hoe verbetering van de natuur en het uitbreiden van de stad samen kunnen gaan.  

Besluit 

Op 12 oktober 2023 is het Contourenplan vastgesteld door de gemeenteraad. Ook het Hoogheemraadschap van Rijnland, de regio Holland Rijnland en de Provincie Zuid-Holland zijn positief over het Contourenplan Gnephoek. 

Hoe nu verder

Toch betekent dat niet dat er zomaar gebouwd kan worden. Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland stellen 4 voorwaarden vast aan de ontwikkeling van de Gnephoek:

  • De Gnephoek staat in het regionaal woningbouwprogramma Holland Rijnland. De provincie stelt het woningbouwprogramma in februari/maart 2024 vast. 
  • Er is duidelijkheid over de financiële uitvoerbaarheid.
  • Er is een bestuurlijke overeenkomst getekend tussen (in ieder geval) de provincie Zuid-Holland en de Gemeente Alphen aan den Rijn.
  • Provinciale Staten steunen het voornemen van Gedeputeerde Staten om over te gaan op herziening van het provinciaal omgevingsbeleid. Aan deze voorwaarde is voldaan.

Zodra aan alle voorwaarden zijn voldaan, kunnen we verder met opstellen van het Masterplan. Vanaf dat moment worden ideeën opgehaald bij omwonenden en andere belanghebbenden.

Extra informatie

Het contourenplan Gnephoek is in te zien op het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. U kunt zich melden bij de Oranje Balie.