Elektriciteitsstation bij Hazerswoude-Rijndijk

In de buurt van Hazerswoude-Rijndijk komt een nieuw elektriciteitsstation. De Barrepolder is uitgekozen als voorkeursgebied.

Wat gaat er gebeuren

Netbeheerders TenneT en Liander zijn verantwoordelijk voor het elektriciteitsnet in onze regio. De komende jaren hebben steeds meer inwoners en bedrijven in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Leiden, Voorschoten, Leiderdorp, Zoeterwoude, Kaag en Braassem meer stroom nodig.

Dit komt door uitbreidingen van: 

  • industrie
  • woningbouw
  • mobiliteit
  • overgang naar duurzame energiebronnen, zoals zonneparken en windmolens

Ook in en om het huis gebruiken we ook steeds meer elektriciteit. Denk aan elektrisch vervoer, elektrisch koken en de overgang naar gasloze woningen.

Hierdoor is op een aantal plekken in de regio het maximale vermogen van het elektriciteitsnet bereikt. Om ervoor te zorgen dat iedereen 24/7 (voldoende) elektriciteit kan blijven gebruiken, is uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig. Daarom is een nieuw elektriciteitsstation van 150/50 kilovolt (kV) met ondergrondse kabelverbindingen nodig. De netbeheerders werken hierin nauw samen met de gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Ontwerpbestemmingsplan

TenneT en Liander zijn bezig met een ontwerpbestemmingsplan. Daarin staan de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor het elektriciteitsstation. Bijvoorbeeld:

  • bouwregels, zoals de maximaal toegestane hoogte van gebouwen en hekwerken.
  • specifieke onderzoeken worden bijgevoegd waarin de milieueffecten zijn berekend, zoals het geluidsniveau dat het transformatorstation produceert.

De milieueffecten moeten binnen de wettelijke normen blijven. We toetsen samen met de Omgevingsdienst Midden-Holland het ontwerpbestemmingsplan en de onderzoeken. Na een positieve beoordeling daarvan, wordt het plan en de onderzoeken openbaar gemaakt. Als alles volgens plan verloopt, is het ontwerpbestemmingsplan vanaf woensdag 29 november 2023 online te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan

De bestemmingsplanprocedure biedt de mogelijkheid om een reactie (zienswijze) te geven op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan schriftelijk gedaan worden ter attentie van de gemeenteraad van de gemeente Alphen aan den Rijn. Zo zijn we op de hoogte van specifieke aandachtspunten uit de omgeving en maken we een afweging om het bestemmingsplan hierop aan te passen. Het aanvragen van een zienswijze moet plaatsvinden binnen 6 weken, nadat de plannen openbaar zijn gemaakt.

Informatiebijeenkomst

Op maandag 11 december 2023 organiseren we met TenneT en Liander een informatiebijeenkomst in dorpshuis Pleyn 68, Rijndijk 92 in Hazerswoude-Rijndijk. De bijeenkomst start om 17.00 uur en eindigt om 20.00 uur. U kunt op elk moment de bijeenkomst binnenlopen. Op 11 december zijn ook deskundigen aanwezig op het gebied van geluid, gezondheid en landschap. 

Landschappelijke inpassing

Samen met Tennet en Liander willen we met bewoners nadenken over de landschappelijke inpassing van het elektriciteitsstation. Denk aan het plaatsen van groen rondom het elektriciteitsstation. Dit traject start rond februari of maart 2024. De netbeheerders en de gemeente hebben dan kennis kunnen nemen van eventuele zienswijzen die binnen zijn gekomen op het ontwerpbestemmingsplan en kunnen daarmee rekening houden. 

Gemeentelijk archief

Via de archief website vindt u:

  • Vragen en antwoorden tijdens inloopavond 2022
  • Participatieaanpak Barrepolder