Elektriciteitsstation bij Hazerswoude-Rijndijk

In de buurt van Hazerswoude-Rijndijk komt een nieuw elektriciteitsstation. De Barrepolder is uitgekozen als voorkeursgebied.

Wat gaat er gebeuren

Netbeheerders TenneT en Liander zijn verantwoordelijk voor het elektriciteitsnet in onze regio. De komende jaren hebben inwoners en bedrijven in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Leiden, Voorschoten, Leiderdorp, Zoeterwoude, Kaag en Braassem meer stroom nodig.

Dit komt door uitbreiding van: 

  • industrie
  • woningbouw
  • vervoer
  • overgang naar duurzame energiebronnen, zoals zonneparken en windmolens

Ook in en om het huis gebruiken we steeds meer elektriciteit. Denk aan elektrisch vervoer, elektrisch koken en de overgang naar woningen zonder gas.

Hierdoor is op een aantal plekken in de regio de maximale stroom van het elektriciteitsnet bereikt. Om ervoor te zorgen dat iedereen altijd en overal elektriciteit kan blijven gebruiken, is uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig. Daarom is een nieuw elektriciteitsstation van 150/50 kV (kilovolt) met ondergrondse kabelverbindingen nodig. De netbeheerders werken hierin nauw samen met de gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Ontwerpbestemmingsplan

In 2023 hebben de netbeheerders een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Bij een ontwerpbestemmingsplan onderzoekt de gemeente of de plannen haalbaar en betaalbaar zijn. Hierin staan de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor het elektriciteitsstation. Het gaat bijvoorbeeld om bouwregels, zoals de maximaal toegestane hoogte van gebouwen en hekwerken. Ook zijn onderzoeken bijgevoegd waarin de milieueffecten zijn berekend, zoals het geluidsniveau dat het elektriciteitsstation produceert.

Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan

Op 21 november 2023 besloot het college van burgemeester en wethouders het proces van het ontwerpbestemmingsplan te starten. Het ontwerpbestemmingsplan kon van 30 november 2023 tot en met 10 januari 2024 bekeken worden. Hierop kon een reactie gegeven worden (zienswijze). De gemeente is hiermee op de hoogte van aandachtspunten uit de omgeving. Ook kan het bestemmingsplan aangepast worden. Alle vragen en aandachtspunten van de zienswijzen worden van een antwoord voorzien. De zienswijzen worden openbaar gemaakt in een rapport, namelijk de nota van beantwoording zienswijzen. Hierin wordt ook beschreven waarom het ontwerp wel of niet aangepast wordt. De nota zal samen met het ontwerpbestemmingsplan worden aangeboden aan de gemeenteraad. Zij zullen hierover een beslissing nemen. Naar onze inschatting zal dat plaatsvinden in de tweede helft van 2024.

Landschappelijke inpassing

De netbeheerders willen samen met buurtbewoners bepalen hoe het elektriciteitsstation in het landschap past. Denk aan het plaatsen van groen en water rondom het elektriciteitsstation. De netbeheerders zullen bijeenkomsten organiseren voor buurtbewoners om te kiezen voor groene mogelijkheden. Ook verschillende bestuurlijke organisaties stellen voorwaarden aan het landschap. Begin mei zal er gestart worden met het onderzoeken hoe het elektriciteitsstation in het landschap past. Buurtbewoners krijgen daar begin mei bericht over. In juli wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarin de resultaten worden laten zien. De uitkomsten van de landschappelijke inpassing worden uiteindelijk toegevoegd aan het bestemmingsplan.

Gemeentelijk archief

Via de archief website vindt u:

  • Vragen en antwoorden tijdens inloopavond 2022
  • Participatieaanpak Barrepolder