Ontwikkelingen Buitengebied

80% van onze gemeente is buitengebied. Inwoners, ondernemers en bezoekers wonen, werken en recreëren hier. Er zijn veel plannen en ideeën voor dit landelijk gebied. Zoals duurzame energie, recreatie, circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit doen we met elkaar.

We willen de unieke en waardevolle kenmerken van het buitengebied behouden en verbeteren (waar het kan). Dit doen we op economisch, sociaal en ruimtelijk vlak. 

Samen gaan we aan de slag voor een toekomstbesteding buitengebied!   

Verbetering landelijk gebied

We werken samen met inwoners, ondernemers, beheerders en gebruikers aan opgaven als klimaatadaptatie, het tegengaan van bodemdaling, het verbeteren van de biodiversiteit en het verminderen van uitstoot van schadelijke stoffen. Zo behouden we ons mooie buitengebied voor mens en natuur.

Informatiefilmpje Verbetering landelijk gebied

(Youtube, duur: 1:52 minuten)

Voedsel, vezels en groen van eigen Land

We volgen de ontwikkelingen over nieuwe teelten en andere vormen van bedrijfsvoering. Hierdoor kunnen we ondernemers beter ondersteunen bij veranderingen, zoals bij klimaatverandering en de landbouwtransitie. Ook onderzoeken we hoeveel en welk voedsel binnen onze gemeente wordt geproduceerd en verkocht. Zo kunnen we onze inwoners beter informeren over waar hun voedsel vandaan komt.

Optimaal gebruik landelijk gebied

We kijken naar kansen voor duurzame energie, natuur, recreatie, zorg, circulaire economie en mobiliteit. Waar mogelijk combineren we dit. Denk aan het natuurvriendelijker maken van bermen: goed voor de natuur én de mens!

Nieuwe functies voor agrarische bebouwing

We ondersteunen ondernemers zodat zij in het buitengebied kunnen blijven werken en wonen. Hiervoor ontwikkelen we beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing, tiny houses en groene bedrijvigheid (zoals recreatie en zorg). Zo houden we het buitengebied leefbaar.

Hoe werken we samen met inwoners, ondernemers en gebruikers

We zorgen nu dat mensen uit het buitengebied ons weten te vinden en weten waarvoor ze ons kunnen benaderen. Dat zij weten wat de (on)mogelijkheden zijn in de ontwikkeling van het buitengebied. We informeren onze inwoners over belangrijke thema's en helpen hen met (financiële) ondersteuning.

We werken met elkaar samen aan een buitengewoon waardevol buitengebied. Hiervoor ontwikkelen we samen met inwoners, ondernemers en gebruikers per deelgebied een toekomstvisie en een uitvoeringsplan. Hierbij gebruiken we bovengenoemde thema's.

Ook onderwerpen zoals voedselbossen, tiny houses, zorgboerderijen en natuurinclusieve landbouw krijgen aandacht in het buitengebied.

Lees alles over deze ontwikkelingen in het programma Buitengewoon Waardevol Buitengebied

Polder Middelburg en Tempelpolder (MT-polder)

In april 2024 heeft gemeente Alphen aan den Rijn afspraken gemaakt over de MT-polder. Deze afspraken staan in een contract en gaan over het inrichten van de MT-polder voor de toekomst. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over het zorgen voor meer plant- en diersoorten, het goed kunnen omgaan met klimaatverandering, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het beter verdelen van het land onder boeren, en de toekomst van de agrarische sector. 

Het contract is getekend met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland, een aantal boeren met hun boerderij in de MT-polder, de agrarische natuurvereniging Rijn & Gouwe Wiericke en Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop. 

Meer informatie over de vervolgstappen is te vinden op www.deboeraanhetroeropveen.nl/mt-polder.