Project Snippergroen

Het project Snippergroen is gestart om alle strookjes gemeentegrond, die bij bewoners in gebruik zijn, in kaart te brengen. Soms zijn er afspraken met de bewoners over het gebruik van de gemeentegrond gemaakt, in andere gevallen is dat niet gebeurd. Om de huidige (ongelijke) situatie op te lossen gaat de gemeente contact opnemen met de bewoners. Omdat het om ruim 1.000 stukjes grond gaat, zal dit per wijk of straat gebeuren.

Grenst snippergroen aan een huisperceel dan kan het mogelijk gekocht of gehuurd worden om een tuin uit te breiden. Echter, niet iedere groenstrook naast een woning is geschikt voor verkoop of verhuur. In sommige gevallen moet de grond behouden worden voor openbare voorzieningen, zoals voor kabels en leidingen of (toekomstige) verkeerstechnische verbinding. Ook kan er sprake zijn van (beeld)bepalend groen en maakt de groenstrook onderdeel uit van de inrichting van de wijk. In die gevallen geven wij de grond niet uit of vragen we de gemeentegrond terug.

Wanneer gemeentegrond niet kan worden verkocht kan de grond eventueel worden verhuurd. Verhuren van grond is mogelijk als de groenstrook geen onderdeel hoeft uit te maken van de openbare ruimte. Bij verhuur worden specifieke gebruiksbepalingen in de huurovereenkomst opgenomen.

Aanpak per wijk

De start van het project is in het najaar 2021 en begint met de Snijdelwijk in Boskoop. De planning van andere wijken volgt later.

Voor bewoners die gemeentegrond gebruiken organiseren we per wijk een online bijeenkomst. Daar hoort u meer over de opzet van het project, de mogelijkheden, de voorwaarden en kosten van koop of huur van grond. De bijeenkomst is algemeen en kan er niet worden ingegaan op persoonlijke situaties. Individuele vragen beantwoorden we graag op een later moment.

Bewoners ontvangen ook een brief over de specifieke perceel gemeentegrond dat in gebruik is. Hierin staat informatie over de ligging, omvang en mogelijkheden voor het verdere gebruik. Het kan zijn dat het gebruik van de grond al is geregeld met een overeenkomst. In dat geval leggen we de afspraken opnieuw vast.

Uitgiftecriteria
 • De groenstrook grenst direct aan de grond bij uw woning.
 • U bent eigenaar van de woning of het perceel.
 • De grond mag gebruikt en ingericht worden als tuin.
 • Bouwen op de gekochte grond is niet toegestaan.
 • Bouwwerken op gehuurde grond zijn niet toegestaan.
 • Gebruiksbepalingen worden in de overeenkomst opgenomen bij huren van grond.

Groenstroken die langs meerdere percelen liggen moeten door alle bewoners in het rijtje worden gekocht om een rechte erfgrens te behouden.

De volledige informatie over de uitgiftecriteria en verkoop van snippergroen kunt u nalezen in de nota Snippergroenbeleid 2021 (iBabs).

Beroep op verjaring

Het is mogelijk dat u de grond al jaren in gebruik heeft genomen en kan er sprake zijn van verjaring. De verjaringstermijn voor onroerende zaken is 20 jaar. Wilt u een beroep op verjaring doen, dan moet u kunnen aantonen dat u de grond minimaal 10 dan wel 20 jaar onafgebroken in bezit heeft genomen. Bij de verjaringstermijn van 10 jaar moet er sprake zijn van handelen ter goeder trouw.

Bij 'bezit' is van belang welke handelingen zijn verricht op de betreffende gemeentegrond en hoe de grond eruit heeft gezien. Voor een geslaagd beroep op verjaring is het belangrijk dat degene die de grond in gebruik heeft genomen, zich als eigenaar van de grond gedraagt. De grond moet met een omheining zijn afgezet en onderdeel uitmaken van uw tuin. Het plaatsen van tegels en planten van bomen en stuiken gelden niet als bezitshandeling.

Als de gemeente de verjaring erkent, dan zijn de kosten van inschrijving bij het kadaster voor de nieuwe eigenaar. Bij een geslaagd beroep op verjaring verliest de gemeente het eigendom van de grond.

Wilt u een beroep op verjaring doen? Mail dan naar: snippergroen@alphenaandenrijn.nl. Vermeld de ligging van de grond en stuur bewijsmateriaal mee, bijvoorbeeld foto’s of ander beeldmateriaal met datum, documenten zoals facturen waaruit blijkt dat u de grond al jaren in gebruik/bezit heeft genomen. Ook een getuigenverklaring kan aanvullend bewijs zijn. De getuige mag geen partij zijn of een belang hebben bij de uitkomst.

Schadevergoeding

Het in bezit nemen van gemeentegrond is onrechtmatig en kan ertoe leiden dat de gemeente een schadevergoeding van de nieuwe eigenaar eist. Meestal is de schadevergoeding een geldbedrag en wordt de grondprijs van snippergroen in rekening gebracht. Maar het is ook mogelijk dat we terug levering van de grond eisen wanneer de grond nodig is voor een herinrichting van het openbaar gebied, of als er kabels en leidingen in de grond liggen die toegankelijk moeten blijven.

Een geslaagd beroep op verjaring kan dus leiden tot een schadevergoeding, waardoor naast de inschrijvingskosten van het Kadaster ook een schadevergoeding aan de gemeente betaald wordt.

Goed om te weten
 • Het snippergroen wordt verkocht of verhuurd in de huidige staat. De gemeente voert er geen (extra) werkzaamheden aan uit.
 • Na de eigendomsoverdracht of bij aanvang van de huur overeenkomst mag de grond worden gebruikt en ingericht als tuin.
 • Bij aankoop is het bouwen op de grond niet toegestaan.
 • Is de bestemming van de grond bij aankoop (nog) niet overeenstemming met het gebruik als tuin, dan gaat de gemeente bij de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan de situatie actualiseren.
 • Bouwwerken op gehuurde grond zijn niet toegestaan.
 • Alles is na te lezen in de nota Snippergroenbeleid 2021 (iBabs).

Via het omgevingsloket en www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u nagaan wat de (vergunningsvrije) bouwmogelijkheden zijn.

Kosten

Tijdens het project is de grondprijs:

 • € 140,- per m2 kosten koper (voor oppervlakte tot 150 m2)
 • € 125 per m2 kosten koper (voor oppervlakte tussen 150 en 250 m2)

Kosten koper bestaan uit overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten.

Voor percelen groter dan 250 m2 wordt de grondprijs vastgesteld door een taxatie. De kosten hiervan zijn voor de koper.

Grond huren:

 • € 5,25 per m2 per jaar (prijspeil 2021). De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd. Het afsluiten van een huurovereenkomst is gratis.

Contact

Wilt u weten of het groen naast uw woning snippergroen is. Wilt u dit kopen of huren? Of heeft u gemeentegrond in gebruik en wilt u een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact op met het projectteam via 14 0172. Ze zijn bereikbaar op:

 • dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
 • woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.

U kunt ook een mail sturen naar snippergroen@alphenaandenrijn.nl.