Omgevingsplan

Heeft u de komende maanden plannen voor een groter bouw- of verbouwproject of een andere ruimtelijke ontwikkeling? Dan is het goed om te weten wat de overgang naar de nieuwe Omgevingswet voor u betekent. Bijvoorbeeld als het gaat om ruimtelijke plannen. 

Zodra de Omgevingswet op 1 januari 2024 ingaat, heeft Alphen aan den Rijn automatisch 1 omgevingsplan. Uiteindelijk komen in het omgevingsplan alle regels voor wat buiten, in de leef- en werkomgeving gebeurt.

Waar werken we naartoe? Bij de invoering van de Omgevingswet krijgen we een 'omgevingsplan-van-rechtswege'. Het omgevingsplan bundelt de bestemmingsplannen, een aantal rijksregels en overige regels, zodat ze beter te vinden en te raadplegen zijn. Na de invoering van de Omgevingswet blijven we het omgevingsplan steeds verbeteren. Het Omgevingsplan moet uiterlijk eind 2032 helemaal klaar zijn.

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Nu controleren wij nog of uw plan binnen het bestemmingsplan past. Vanaf januari wordt dat het omgevingsplan. Het omgevingsplan vervangt dus het bestemmingsplan en de beheersverordening. Het is ook een uitwerking van wat er in de omgevingsvisie staat.

Het verschil? Nu zijn er nog meerdere bestemmingsplannen. Bijvoorbeeld het bestemmingsplan voor het buitengebied, voor 1 van de dorpen of voor een bedrijventerrein. De gemeenteraad stelt straks 1 omgevingsplan voor de hele gemeente vast. Ook regelt het omgevingsplan straks zaken die nu nog in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de welstandsnota staan. 

Past uw plan straks niet binnen het omgevingsplan? Dan zijn er 2 mogelijkheden: 

 • U doet een aanvraag voor een wijziging van het omgevingsplan.
 • U doet een aanvraag voor een vergunning om van het omgevingsplan af te wijken.

Plannen voor en na 1 januari 2024

Bij de overgang naar de Omgevingswet geldt een overgangssituatie. Dat betekent dat:

 • een (ontwerp)bestemmingsplan dat uiterlijk voor 1 januari 2024 ter inzage ligt, nog onder de bestaande wetgeving wordt behandeld. Een plan dat ná 1 januari 2024 ter inzage gaat, valt onder de nieuwe wetgeving
 • een aanvraag omgevingsvergunning die voor 1 januari 2024 is ingediend, volgens het huidige recht wordt afgehandeld. Alle aanvragen die na 1 januari 2024 worden ingediend worden volgens de regels van de Omgevingswet behandeld

Wat kunt u doen?

Bent u al in gesprek met de gemeente over uw plannen, dan informeert uw contactpersoon bij de gemeente u over de aankomende wetswijziging. Samen met uw contactpersoon kijkt u naar de mogelijkheden die deze wet u biedt.

Gaat u binnenkort een nieuw plan indienen bij de gemeente?

Neem dan contact met ons op. U kunt ons opbellen via 14 0172 of mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl. Graag kijken we samen met u naar de mogelijkheden voor uw aanvraag en de gevolgen van de verandering. Zodat u weet welke stappen u kunt zetten om uw initiatief tot stand te brengen.

Meer weten over het omgevingsplan

Hoe werkt Gemeente Alphen aan den Rijn naar een omgevingsplan toe? 

We hoeven op 1 januari 2024 nog geen nieuw omgevingsplan te hebben. Op 1 januari 2024 krijgen gemeenten een ‘omgevingsplan van rechtswege’. Dat is een tijdelijk omgevingsplan. Dit plan bevat de huidige bestemmingsplannen, de Geurverordening en de bruidsschat. De bruidsschat bestaat uit ongeveer 600 regels uit de rijksregelgeving van het Activiteitenbesluit, Bouwbesluit en Besluit omgevingsrecht zoals die nu gelden. 

Vervolgens hebben gemeenten tot 2032 de tijd om het tijdelijke omgevingsplan om te zetten in een nieuw omgevingsplan. Dit betekent dat vanaf 1 januari alles gewoon door kan gaan en we tegelijkertijd werken aan de overgang naar 1 nieuw omgevingsplan. Dit is een behoorlijke klus waar we tot 2032 de tijd voor hebben.  

Relatie met omgevingsvisie  

Het omgevingsplan en de omgevingsvisie van onze gemeente hangen met elkaar samen. In de omgevingsvisie staat welke keuzes er zijn gemaakt voor de toekomst. In het omgevingsplan staan alle plaatselijke regels. Het omgevingsplan gaat over activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de openbare buitenruimte. Het regelt dat er een evenwicht is tussen het gebruik maken van een bepaald gebied en het beschermen ervan. In de omgevingsvisie staat welke keuzes we daarvoor maken. 

Wat staat er in het omgevingsplan?

Het omgevingsplan houdt rekening verschillende belangen, zoals:

 • hoe je een bepaalde locatie mag gebruiken, bijvoorbeeld wonen 
 • wat een locatie is, bijvoorbeeld een monument

Daarnaast kunnen we in het omgevingsplan regels stellen aan activiteiten. Het graven van een sloot of het runnen van een bedrijf zijn voorbeelden van activiteiten. 

De gemeente kan regels stellen in de vorm van: 

 • Geen regels: activiteiten zijn niet geregeld, dus toegestaan. 
 • Algemene regels: activiteiten zijn onder duidelijke voorwaarden toegestaan. Wilt u een activiteit uitvoeren, dan zult u zich aan deze regels moeten houden. 
 • Vergunningsplicht: activiteiten zijn niet toegestaan. Mogelijk kunt u wel een vergunning aanvragen. Krijgt u de vergunning, dan mag het wel. 
 • Meldingsplicht: activiteiten zijn niet vergunningplichtig. Wij willen wel van tevoren weten dat de activiteit wordt uitgevoerd.  
 • Verbod: activiteiten zijn niet toegestaan. 

Wat betekent dit voor inwoners, bedrijven en initiatiefnemers? 

Vanaf 1 januari 2024 controleren we aanvragen voor een omgevingsvergunning of ze passen bij de regels van het tijdelijke omgevingsplan. U kunt het tijdelijke omgevingsplan in toekomst bekijken via het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Als het definitieve omgevingsplan er eenmaal is, kunt u de regels in het omgevingsplan via het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) bekijken.

U kunt dan zien welke regels er voor een stuk grond gelden. En u kunt door middel van vragen nagaan welke regels van toepassing zijn. Bijvoorbeeld: is er sprake van een monument ja/nee. Of ligt het hoofdgebouw in een beschermd dorps- en stadsgezicht ja/nee. 

Wanneer kan ik meedenken over het omgevingsplan? En wanneer kan ik stukken daarover inzien? 

Het omgevingsplan is nog niet af. We onderzoeken nog hoe we het omgevingsplan willen inrichten. We laten zo snel mogelijk weten wanneer u over het omgevingsplan kunt meedenken of de stukken kunt inzien.  

Hoe kan ik participeren bij het maken van het omgevingsplan? 

We weten nog niet hoe we dit gaan vormgeven. We laten u zo snel mogelijk weten hoe u kunt participeren bij het maken van het omgevingsplan. 

Wat zijn omgevingsplanactiviteiten?

Er is een verschil tussen activiteiten die binnen en buiten het omgevingsplan vallen. Een binnenplanse omgevingsplanactiviteit (OPA) is een activiteit waar volgens de regels in het omgevingsplan een vergunning voor nodig is. 

Voorbeeld: Terras. De gemeente staat in het omgevingsplan onder voorwaarden terrassen in de openbare ruimte toe. Daarom neemt de gemeente in het omgevingsplan een vergunningplicht op voor het inrichten van een terras. Een beoordelingsregel kan dan zijn dat voetgangers voldoende doorgang hebben.

Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) voldoet niet aan de regels van het omgevingsplan en is niet vergunningvrij voor het bouwen. Daarbij kan het gaan om een activiteit waarvoor volgens de beoordelingsregels geen vergunning kan worden verleend of een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan

Voorbeeld: Bouwhoogte. Een initiatiefnemer wil een gebouw met een bouwhoogte van 13 meter. In het omgevingsplan staat een algemene regel voor de bouwhoogte. Deze is maximaal 10 meter. Via een binnenplanse omgevingsplanactiviteit is ook een bouwhoogte van 12 meter toegestaan, als voldaan wordt aan de beoordelingsregels van het omgevingsplan. Een aanvraag om te mogen bouwen, is dan een buitenplanse omgevingsactiviteit.

Omgevingsloket

Het Omgevingsloket is een website en dé centrale plek waar u informatie vindt over alle regels en doelen voor de leefomgeving in Alphen aan den Rijn. Zo kan iedereen (de gemeente, inwoners, ondernemers) deze informatie straks op één plek bekijken en direct gebruiken. 

Als u na 1 januari 2024 een omgevingsvergunning wilt aanvragen, kunt u dat doen in het nieuwe Omgevingsloket. Hier kunt u ook zien of een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project. Op termijn komen alle regels die gelden in Alphen aan den Rijn op een kaart, zodat u voor elke plek, bijvoorbeeld uw eigen straat, kunt zien welke regels gelden. Op 1 januari 2024 is nog niet alles ingevuld en klaar. Het Omgevingsloket wordt steeds verbeterd.

Meer informatie over de Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet, die voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Kortom een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Een belangrijke verbetering van de wet is dat de fysieke leefomgeving meer in samenhang wordt gezien en benaderd. Achter de schermen werkt de gemeente, samen met inwoners, ondernemers en partners al een tijd aan de voorbereiding van de Omgevingswet.