Het blijft goed leven, wonen en werken in Alphen aan den Rijn

Door bezuinigingen van het Rijk op het gemeentefonds moet de gemeente kritisch kijken naar de uitgaven en inkomsten.

Gemeentehuis 450 16x9Het college heeft met zorg keuzes gemaakt voor haar inwoners en ondernemers. Belangrijke uitgangspunt voor deze keuzes is dat we niet maximaal snijden in de diensten. Om zo een gemeente te blijven waar het goed leven, wonen en werken is. Deze keuzes presenteert het college aan de gemeenteraad. 

Waarom moet de gemeente nu besparen?

Het Rijk is van plan om vanaf 2026 drie miljard te besparen op het gemeentefonds. Het gemeentefonds is de belangrijkste bron van inkomsten van gemeenten. Deze bezuiniging betekent dat wij 15,9 miljoen euro te weinig hebben in 2025. Tot wel 25,6 miljoen euro in 2028. De gemeente heeft niet eerder zoveel moeten besparen. 

Welke keuzes stelt het college voor?

Bij het maken van de keuzes heeft het college gekeken naar de verdeling van de uitgaven en inkomsten. Een aantal punten spelen hierbij een belangrijke rol:

Het coalitieakkoord is leidend en waar mogelijk is opnieuw gekeken naar nog niet in gang gezette doelen

De afgelopen twee jaar zijn veel doelen gestart of geregeld. De Jeugd BV is gestart.  Ook hebben we steun van Provincie Zuid-Holland voor de bouw van woningen in de Gnephoek. De bezuinigingen dwingen de gemeente ook om doelen uit te stellen of stop te zetten.

Houden van voorzieningen die ook in de toekomst noodzakelijk zijn voor de inwoners van Alphen

Als het gaat om zorgen voor de buitenruimte kiest het college voor een minimaal noodzakelijk onderhoudsplan. De buitenruimte blijft daarmee nog steeds groen, maar mogelijk met minder luxe beplanting. In sommige gevallen blijft een voorziening wel bestaan, maar op minder plekken. Zo kunnen belangrijke voorzieningen voor onze inwoners blijven bestaan. En voorkomen we dat de voorzieningen in de toekomst onbetaalbaar worden en helemaal moeten verdwijnen. 

De bezuinigingen zoeken waar ze het minste pijn doen

De gemeente heeft een belangrijke rol in het bieden van bestaanszekerheid. Voor inwoners die in een kwetsbare situatie zitten. Het college wil dat de zorg hiervoor blijft bestaan. Zo is door het abonnementstarief de vraag naar hulp in huis in de afgelopen jaren enorm gestegen. De hulp in huis voor de meest kwetsbare inwoners kan blijven bestaan. Door eerder te stoppen met het abonnementstarief of door een betere aanwijzing.

Eerst naar de uitgaven en kostendekkend maken kijken voordat we naar belastingverhogingen kijken

Het college heeft onderzocht wat de ruimte is bij de kostendekkende tarieven. Voorgesteld wordt al deze tarieven (in stapjes) naar 100% kostendekkend te brengen. Ook is er ruimte in de onroerende zaak belasting (OZB). Het Rijk rekent een hoger bedrag aan OZB-inkomsten dan wij aan OZB inkomsten binnenkrijgen. Dit is een zogenaamd "lek" in onze begroting. Het college stelt voor dit lek te dichten. Daarmee blijft het OZB-tarief lager in vergelijking met omliggende gemeenten en vergelijkbare 100.000+ gemeenten. 

Wanneer worden de keuzes definitief?

Het college heeft de keuzes verwerkt in de kadernota 2025. Hierin staan de kaders voor de begroting van 2025 en de meerjarenraming 2026-2028. De kadernota is gepresenteerd aan de gemeenteraad. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad 4 juli de keuzes in de kadernota vast.