Kleine windmolens in onze gemeente weer een stap dichterbij

Burgemeester en wethouders hebben vandaag het concept beleid voor kleine windmolens vastgesteld.

Van 17 april t/m 15 mei wordt het concept beleid ter inzage gelegd. Dit betekent dat u in deze periode op het beleid kunt reageren. Zo’n reactie heet een zienswijze. Daarin kunt u beschrijven met welke ideeën u het wel of niet eens bent en of u zaken zou willen toevoegen of aanpassen. U kunt het concept beleid tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn of digitaal via de website officielebekendmakingen.nl. Op deze website leest u hoe u kunt reageren op het concept beleid. Veel boeren en andere ondernemers willen duurzame energie opwekken om hun bedrijven duurzamer te maken. Dit kan onder andere (naast het plaatsen van zonnepanelen) door het plaatsen van kleine windmolens op boerenerven en bedrijventerreinen. Om dat mogelijk te maken heeft de gemeente hiervoor beleid opgesteld. 

Participatieproces

Er is een uitgebreid participatieproces doorlopen met inwoners en andere stakeholders (zoals dorpsoverleggen, de energiecoöperatie, boeren en ondernemers) voordat het concept beleid over kleine windmolens is geschreven. Hieruit bleek dat de meeste mensen geen of nauwelijks bezwaar hebben tegen de komst van kleine windmolens in de gemeente Alphen aan den Rijn. Wel moest de gemeente expliciet rekening houden met een aantal randvoorwaarden: er waren wensen over maatwerk, landschapskwaliteit, lokale opwek en minimale impact voor de omgeving. Ook was er behoefte aan duidelijke en snelle informatie en communicatie vanuit de gemeente over het beleid rondom kleine windmolens. De opbrengsten van het participatieproces heeft de gemeente verwerkt. Het concept beleid ligt nu vier weken ter inzage, waarna de gemeente de zienswijzen gaat verwerken in het definitieve beleid en deze ter vaststelling aanbiedt aan de gemeenteraad. 

Eigen participatietraject voor initiatiefnemer verplicht

Als het beleid straks vastgesteld is, is een initiatiefnemer bij de vergunningaanvraag voor een kleine windmolen wel nog verplicht om zelf ook een participatietraject te doorlopen met stakeholders in zijn directe omgeving. Een voorwaarde voor het plaatsen van windmolens is ook dat een initiatiefnemer al zonnepanelen op zijn terrein heeft.

Hoogte kleine windmolens

In het gemeentelijk beleid staan we in het buitengebied vooralsnog kleine windmolens met een maximale ashoogte van 15 meter toe. De gemeente stemt haar beleid echter af op het beleid van de provincie Zuid-Holland. De provincie gaat na uitgebreid onderzoek haar beleid mogelijk verruimen tot een ashoogte van 25 meter. Als dit gaat gebeuren, dan maakt het gemeentelijk beleid dit ook mogelijk. Het gemeentelijke beleid staat ook een kleine windmolen toe op enkele grotere bedrijventerreinen. De maximaal toegestane bouwhoogte op een bedrijventerrein bepaalt de toegestane hoogte van de windmolen, zodat deze past bij de schaal van de omgeving.

Energietransitie

Kleine windmolens op boerenerven en bedrijfsterreinen dragen bij aan CO2-reductie en helpen deze ondernemers om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Onze gemeente heeft als doel om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. De energietransitie is een complex vraagstuk met veel impact op ons landschap, de openbare ruimte en het persoonlijke leven van onze inwoners. Het is daarom nodig dat we duidelijke keuzes maken en durven te investeren en experimenteren.